Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

พุทธศักราช 2506

คณะบริหารธุรกิจ จัดและดำเนินการสอนในขั้นปริญญาตรีในรูปประกาศนียบัตรหลักสูตร 4 ปี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ เป็นหัวหน้าคณะวิชาหรือคณบดีคนแรก โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารบุคคล สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการเลขานุการ (หลักสูตร 3 ปี)

ต่อ มาได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรเดิม โดยวางโครงการสอนไว้เป็น 2 ระดับ คือ โครงการสอนระดับแรก หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี โดยความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่นัก บริหารระดับต้น (Supervisory Level) โครงการสอนระดับสูง หลักสูตรเพิ่มเติมอีก 1 ปี เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้วิชาการในระดับปริญญาตรี และมีความสามารถพอที่จะปฏิบัติธุรกิจของตนในฐานะผู้จัดการ กอปรด้วยคุณสมบัติและเทคนิคอันเป็นสาระสำคัญของผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

พุทธศักราช 2512

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการบริหารการเงิน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการบริหารการตลาด มีหลักสูตรการเรียนจนจบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 120 หน่วยกิต ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.) นอกจากนี้ ยังเปิดระดับอนุปริญญา 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเลขานุการ

พุทธศักราช 2519

คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดสอนตามหลักสูตรใหม่ที่ได้ปรับปรุง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพทั่วไปทางธุรกิจในระดับปริญญาตรีจำนวน 132 หน่วยกิต ทั้ง 4 สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2520 มีสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมดรวม 5 สาขาวิชา โดยรวมสาขาวิชาการเลขานุการซึ่งได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระดับปริญญาตรี

พุทธศักราช 2521

ในปลายปีการศึกษา 2521 คณะบริหารธุรกิจจัดทำหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป สาขาวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้งสองสาขานี้ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 เป็นต้นไป

พุทธศักราช 2538

คณะได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่เดิมทั้งหมด โดยปรับปรุงทั้งการเพิ่มจำนวนหน่วยกิต ซึ่งรวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร คือ 144 หน่วยกิต และปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิชาชีพและความต้องการของ ภาคธุรกิจ ตลอดจนเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากเดิมให้เป็นสากลและสอดคล้องกับการจัดการเรียน การสอน

พุทธศักราช 2547

คณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต และในปี 2548 เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พุทธศักราช 2549

คณะบริหารธุรกิจได้เปิดสาขาวิชาใหม่เพิ่มอีก 3 สาขาวิชา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงาน ได้แก่ สาขาวิชาผู้ประกอบการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ปรับปรุงใหญ่จากสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน)

พุทธศักราช 2554

คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ ให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยดำเนินการแยกสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ออกเป็น 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และเปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเปิดสอนในปีการศึกษา 2555 เป็นปีการศึกษาแรก