คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

   
อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ
Dr. Piraphong Foosiri
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 
อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม
Dr. Asawin Pasutham
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

อาจารย์เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม
Ms. Yaowalak Chitwarodom
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
อาจารย์รัชดา ธูปทอง
Ms. Ratchada Toopthong
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ

 

 

 
วิริยา ลัคนาวัฒน์
Wiriya  Lakkanawat
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.