ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติบัณฑิตอุดมคติไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

859990 617323828283878 321976300 o web

     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ไม่หวังผลกำไร โดยเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 50 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นที่ต้องการของนายจ้างทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ

     นอกจากงานด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นคนดีและคนเก่งสมบูรณ์ พร้อมทั้งความรู้ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ร่วมกันกำหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า บัณฑิตในอุดมคติ ซึ่งมีคุณลักษณะรวม 10 ประการดังนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านธุรกิจ
 2. มีความรู้ในสาขาวิชาเอกที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. มีความรู้ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์และวิจารณ์
 4. มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้มากกว่า 1 ภาษา และมีความเป็นสากล
 5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
 6. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีพฤติกรรมและมารยาทโดยรวมที่ดีงามใฝ่ดี ยึดมั่นในจริยธรรม วิชาชีพ และเป็นผู้ใฝ่สัมฤทธิ์
 7. มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาของตน
 8. มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
 9. มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. มีสุขภาพจิตที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถดำรงค์ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

     ดังนั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงกำหนดให้นักศึกษาทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย ไม่ต่ำกว่า 8 กิจกรรม ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อให้บรรลุคุณลักษณะทั้ง 10 ประการที่วางไว้ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่า 8 กิจกรรม ไม่สามารถยื่นขอจบการศึกษาได้ ซึ่งประกอบด้วย 2 ระดับ ได้แก่

 1. กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา (กิจกรรมปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยหรือค่ายลูกแม่ไทร...จิตใจงาม กิจกรรมเชียร์ระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ)
 2. กิจกรรมระดับคณะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยคณะ หรือ หน่วยงานเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ได้แก่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบําเพ็ญประโยชน์ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะและหน่วยงาน