ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

โครงการสำรวจข้อมูลบัณฑิตและความพึงพอใจนายจ้าง

859990 617323828283878 321976300 o web

     ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจ ออกไปสู่ตลาดงานทั้งในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการติดตามผลการทำงานของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตผ่านการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิตที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการทบทวนรูปแบบการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยังมีการนำผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน ความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ทางธุรกิจ และความท้าทายของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน

     ด้วยความสำคัญของการดำเนินโครงการสำรวจและการศึกษาที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนี้เอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล็งเห็นความสำคัญและแต่งตั้งอาจารย์ประจำของคณะ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวิจัยสถาบัน ภายใต้คณะกรรมการวิจัยของคณะบริหารธุรกิจ ตามคำสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ บธ.4/2558 โดยมีภารกิจในการดำเนินการศึกษาและสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) และด้านการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยการศึกษาดังกล่าวจะก่อให้เกิดข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อีกด้วย

 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับนักศึกษาช่วยงานเก็บข้อมูลบัณฑิต