ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

ตาราง Office Hours ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ชื่ออาจารย์ ห้องพัก/โทรศัพท์ Office Hours    
ผศ.วิษณุ เหลืองลออ อาคาร 7 ชั้น 2 วันจันทร์
เวลา 17.00 - 18.30 น.
วันอังคาร
เวลา 17.00 - 18.30 น.
วันพุธ
เวลา 17.00 - 18.30 น.
อ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
อาคาร 7 ชั้น 2      
ผศ.อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์     
อาคาร 7 ชั้น 2      
อ.ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์
อาคาร 7 ชั้น 2      
อ.ดร.พิศมร กิเลนทอง อาคาร 21 ชั้น 6      

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่ออาจารย์ ห้องพัก/โทรศัพท์ Office Hours    
อ.ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง อาคาร 23 ชั้น 6 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
อ.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์  อาคาร 7 ชั้น 2      
อ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 
 อาคาร 23 ชั้น 6      
อ.อัญชลี เทพรัตน์  อาคาร 7 ชั้น 2      
ผศ.สิริวรรณ โฉมจำรูญ        

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

ชื่ออาจารย์ ห้องพัก/โทรศัพท์ Office Hours    
ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ อาคาร 23 ชั้น 6 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร อาคาร 7 ชั้น 12
(ห้องUTCC-AAA)
วันพฤหัสบดี
เวลา 12.00 - 16.00 น.
วันศุกร์
เวลา 12.00 -14.00 น.
 
ผศ.สุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์ อาคาร 7 ชั้น 11
โทร. 6101
     
อ.แพรวพรรณ อินทรเกษม อาคาร 23 ชั้น 6 วันจันทร์
เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันอังคาร
เวลา 15.00 - 16.00 น.
 
อ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ อาคาร 21 ชั้น 7      

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง      อาคาร 23 ชั้น 6 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
อ.ดวงใจ กัมพลานุวัตร อาคาร 7 ชั้น 2 วันจันทร์
เวลา 11.30 - 14.00 น.
วันพุธ
เวลา 11.00 - 13.00 น.
อ.สุภาพร วีระวุฒิพล
อาคาร 21 ชั้น 1
(วิทยาลัยนานาชาติ)
วันจันทร์
เวลา 10.30 - 12.30 น.
วันอังคาร 
เวลา 11.30 - 13.30 น.
วันพุธ
เวลา 10.30 - 12.30 น.
อ.ศศิธร ศรีสุข อาคาร 7 ชั้น 2 วันจันทร์
เวลา 09.30 - 13.00 น.
 วันพุธ
เวลา 09.30 - 13.00 น.
 

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
อ.เอื้อจิต ทัศนะภาคย์  อาคาร 7 ชั้น 2 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
 ผศ.พฤทธิ์ เทศจีบ  อาคาร 23 ชั้น 6      
รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์  อาคาร 23 ชั้น 6      
อ.ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา        
อ.จินตนา แววศรีเพริด  อาคาร 7 ชั้น 2 วันอังคาร
เวลา 11.20 - 13.20 น.
วันพฤหัสบดี
เวลา 11.20 - 15.20 น.
 

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
อ.เวชยันต์ ช่วยชูวงษ์  อาคาร 7 ชั้น 2 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
ผศ.เสาวนิตย์ จันทนโรจน์
อ.ปวีณา นิลพงษ์  อาคาร 7 ชั้น 2
อ.เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม    
 อาคาร 7 ชั้น 2
อ.ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์  อาคาร 23 ชั้น 6

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
อ.ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์  อาคาร 23 ชั้น 6 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
อ.วงเดือน สิมะโชคดี  อาคาร 7 ชั้น 2      
อ.รัชดา ธูปทอง  อาคาร 23 ชั้น 6      
อ.ประภา ตันติประเสริฐสุข     
 อาคาร 23 ชั้น 6  

ผศ.ดร.อริสรา เสยานนท์

 อาคาร 23 ชั้น 6      

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
อ.กฤษณพงศ์ ภู่กลาง  อาคาร 23 ชั้น 6 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
อ.ดร.นิออน ศรีสมยง
 อาคาร 21 ชั้น 6
อ.ดร.ธนธร วชิรขจร  อาคาร 21 ชั้น 6
อ.ดร.ฐิติกานท์  สัจจะบุตร     
 อาคาร 23 ชั้น 6
อ.ใจนุช ประยูรชาติ  อาคาร 23 ชั้น 6

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
อ.ดร.ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี
 อาคาร 7 ชั้น 2 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ  อาคาร 23 ชั้น 6 วันอังคาร
เวลา 14.30 - 16.30 น.
วันศุกร์
เวลา 13.00 - 15.00 น.
 
อ.บุษรา เอื้อจิระพงษ์พันธ์    อาคาร 23 ชั้น 6
อ.อุทัย รัตน์วิจิตต์เวช อาคาร 7 ชั้น 2
อ.สมลักษณ์ กลิ่นแก้วบุญวงศ์ อาคาร 7 ชั้น 2 วันอังคาร
เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันศุกร์
เวลา 09.00 - 12.00 น.
 

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
อ.ดร.รวิดา วิริยกิจจา  อาคาร 7 ชั้น 10 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
อ.โสภิดา วระนิล  อาคาร 7 ชั้น 2
อ.พิจักษณ์ ปคุณวานิช  อาคาร 7 ชั้น 2
อ.ดร.สวรส ศรีสุตโต  อาคาร 7 ชั้น 10
อ.ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ  อาคาร 7 ชั้น 2
ผศ.ไพรินทร์ สมภพสกุล
อ.ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ  อาคาร 23 ชั้น 6
อ.ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ  อาคาร 7 ชั้น 2
อ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล  อาคาร 7 ชั้น 2
อ.ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์  อาคาร 7 ชั้น 10

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
อ.ดร. อัศวิณ ปสุธรรม            อาคาร 7 ชั้น 2 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
อ.วราลี ปีตะวรรณ  อาคาร 7 ชั้น 2

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นอกเวลาทำการ)

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
อ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล
 อาคาร 7 ชั้น 2 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
อ.ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด  อาคาร 7 ชั้น 2
อ.ดร.อังศุธร ศรีสุทธิสอาด      อาคาร 7 ชั้น 2
อ.ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม  อาคาร 7 ชั้น 2
ผศ.นิภา วิริยะพิพัฒน์  อาคาร 7 ชั้น 2

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
Asst.Prof.Dr. Li Li
 อาคาร 7 ชั้น 2 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
อ.ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ  อาคาร 7 ชั้น 2
ผศ.ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม  อาคาร 7 ชั้น 2 วันอังคาร
เวลา 11.00 - 13.00 น.
วันพุธ
เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี
เวลา 13.00 - 15.00 น. 
อ.ดร.อัศวิณ ปสุธรรม  อาคาร 7 ชั้น 2
ผศ.สุดา ปีตะวรรณ
อ.ธนวัฒน์ ธนสารเศรณีวณิช  อาคาร 7 ชั้น 2
ผศ.ดร.สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์  อาคาร 7 ชั้น 2
อ.ดร.ธีริน วาณิชเสนี  อาคาร 7 ชั้น 12

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
ผศ.ดร.กัญช์ อินทรโกเศศ  อาคาร 7 ชั้น 2 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
อ.ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ  อาคาร 23 ชั้น 6
อ.ดร.นงนภัส แก้วพลอย  อาคาร 7 ชั้น 11
ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์
 อาคาร 7 ชั้น 2
ผศ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย  อาคาร 7 ชั้น 11

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาดค้าปลีก

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
อ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์  อาคาร 7 ชั้น 2 วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
อ.ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง  อาคาร 7 ชั้น 2
ผศ.ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี  อาคาร 7 ชั้น 2
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล  อาคาร 7 ชั้น 11
ผศ.อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์

++ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ชื่ออาจารย์ ห้องพักอาจารย์ Office Hours    
อ.ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ วันจันทร์
เวลา 14.30 - 17.00 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันพุธ
เวลา 13.00 - 14.30 น.
อ.ดร.จักรกรินทร์ ศรีมูล  อาคาร 21 ชั้น 1 
(วิทยาลัยนานาชาติ)
Dr.Andreas Hild  อาคาร 21 ชั้น 6
Prof.Dr.Jean-Louis Malouin
อ.ดร.ผุสดี พลสารัมย์  อาคาร 7 ชั้น 2