ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

ขั้นตอนการขอเทียบโอนหน่วยกิต คณะบริหารธุรกิจ

โดยทุกขั้นตอนจะต้องทำให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคเรียน

ขั้นตอนที่ 1 : การจัดเตรียมเอกสารและกรอกแบบฟอร์ม

1.1 การจัดเตรียมเอกสาร

เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการขอเทียบโอนหน่วยกิต มีดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต (นักศึกษาสามารถขอรับได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1)
2. เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาเอกสารคำอธิบายรายวิชา เฉพาะรายวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป จำนวน 1 ชุด โดยขีดเส้นใต้วิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป และเอกสารต้องมีการประทับตราของสถาบันนั้น ๆ (เฉพาะในกรณีนักศึกษาต่างสถาบันเท่านั้น)

1.2 กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตพร้อมแนบเอกสาร

1. ช่องด้านซ้ายเขียนรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนจากสถาบันเดิม
2. ช่องด้านขวาเขียนรายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตได้ตามหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ
3. ให้นักศึกษาแยกหมวดวิชาที่จะเทียบโอนเป็นหมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และรวมหน่วยกิต

ขั้นตอนที่ 2 : การยื่นขอเทียบโอนหน่วยกิตที่สำนักคณบดี คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11)

ให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาและยื่นเอกสารภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ดังนี้

- แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต (กรอกข้อมูลเฉพาะใบปะหน้า)
- ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ตัวจริง
- ในกรณีนักศึกษาต่างสถาบัน ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาคำอธิบายรายวิชา เฉพาะวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป (ขีดเส้นใต้วิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป) โดยเอกสารต้องประทับตราของสถาบันนั้น ๆ

     นักศึกษานำแบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในช่องอาจารย์ที่ ปรึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้วให้นักศึกษานำคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต ใบแสดงผลการเรียนและคำอธิบายรายวิชา ยื่นที่สำนักคณบดี คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) โดยเจ้าหน้าที่คณะจะแจ้งนัดวันรับเอกสารคืน (ประมาณ 3 วันทำการ หลังจากวันที่ยื่นเอกสาร)

ขั้นตอนที่ 3 : การชำระเงิน

1.นักศึกษาขอ รับแบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากสำนักคณบดี เพื่อนำไปชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตที่กองการเงิน (อาคาร 10 ชั้น 1) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ    100  บาท
- ค่าธรรมเนียม                  200  บาท

2. นำแบบคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตพร้อมใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) กลับมาส่งยังสำนักคณบดี คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11)
3. นักศึกษาถ่ายเอกสารตารางเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต พร้อมใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบรายวิชาที่สามารถเทียบ โอนได้ในเทอมต่อ ๆ ไปจะได้ไม่ลงซ้ำ (ถ้าลงซ้ำระบบทะเบียนจะบันทึกผลการเรียนของวิชาที่ลงซ้ำทันที โดยไม่ใช้เกรดของวิชาที่เทียบโอนมา)

ขั้นตอนที่ 4 : การสับเปลี่ยนรายวิชาและเพิ่มเติมรายวิชา

1. นักศึกษาขอรับใบคำร้องสับเปลี่ยน-เพิกถอน (สทป.106) ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 1 ชั้น 1)
2. นักศึกษาขอพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการเรียนทดแทนในรายวิชาที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
3. นักศึกษากรอกข้อมูลลงในใบคำร้องสับเปลี่ยน-เพิกถอน โดยขอถอนรหัสวิชาและชื่อวิชา ที่นักศึกษาสามารถทำการเทียบโอนได้ออก และเพิ่มรหัสวิชาและชื่อวิชา อื่นตามหลักสูตรเข้าไปทดแทนรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ 
หากนักศึกษาดำเนินการถอนรายวิชาที่เทียบโอนได้ออก แต่ไม่ทำการลงรายวิชาเพิ่ม ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน
4. อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นใบคำร้องสับเปลี่ยน-เพิกถอน และให้นักศึกษาเข้าเรียนตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มทันที
5. นักศึกษานำใบคำร้องสับเปลี่ยน-เพิ่มถอน ส่งมายังสำนักคณบดี เพื่อขออนุมัติการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มถอนรายวิชา
6. นักศึกษารับใบคำร้องสับเปลี่ยน-เพิ่มถอนคืนจากสำนักคณบดี แล้วนำไปยื่นสำนักทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 1 ชั้น 1)

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้สูงสุดในภาคการศึกษาแรก จำนวน 6 วิชา รวม 18 หน่วยกิต