ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC Business Smart)

     มหาวิทยาลัยได้เชิญนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศ ในฐานะผู้ใช้บัณฑิตมาระดมสมองร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต มกค. ดังนี้

 1. มีความรู้ลึกในสาขาวิชาที่ศึกษา
 2. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ การค้า การบัญชี และคณิตศาสตร์
 3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem Solving) และการตัดสินใจ (Decision Making)
 4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) คิดอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking) และคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 5. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีทักษะในการนำเสนอ (Presentation)
 7. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ICT Literacy)
 8. สามารถนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 9. มีวุฒิภาวะ (Maturity) และมีความรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability)
 10. มีความรู้ด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
 11. มีบุคลิกภาพของนักธุรกิจ (Good Personality, Business Look )
 12. รู้จักเข้าสังคม(Socialization)
 13. มีความสัมพันธภาพที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น(Interpersonal Skill)
 14. มีความรู้และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
 15. ให้รู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น