ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

ระเบียบคณะบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา/คณะกรรมการชมรม

     ระเบียบคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษา/ชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุไว้ว่า

หมวด 1  ข้อความทั่วไป

“มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
“คณะกรรมการนักศึกษา”  หมายถึง  คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
“ชมรม”  หมายถึง  ชมรมกิจกรรมต่าง ๆ ในคณะบริหารธุรกิจ ที่ขึ้นตรงต่อสาขาวิชาภายใต้สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
“นักศึกษา”   หมายถึง  ผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างโทษตัดสินสิทธิการเป็นนักศึกษา

หมวด 2  วัตถุประสงค์

     คณะกรรมการนักศึกษา / คณะกรรมการชมรม เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันของนักศึกษาและเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างนักศึกษากับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเป็นประสบการณ์ในการประกอบอาชีพในภายภาคหน้า
 4. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติ
 5. เพื่อเสริมสร้างพลานามัย พัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมอันดีแก่นักศึกษา
 6. เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  และมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 7. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 8. เพื่อส่งเสริมสัมพันธ์อันดีงามกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมโดยส่วนรวม
 9.  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
 10. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หมวด 3  สมาชิกคณะกรรมการนักศึกษา/คณะกรรมการชมรม

     คณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ/คณะกรรมการชมรม ได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไปจากนักศึกษา ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 15 คน มีตำแหน่งดังนี้

 1. ประธานนักศึกษา
 2. รองประธานนักศึกษา
 3. เลขานุการ
 4. เหรัญญิก
 5. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 6. หัวหน้าฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
 7. หัวหน้าฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 8. หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
 9. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
 10. หัวหน้าฝ่ายกีฬาและเชียร์
 11. หัวหน้าฝ่ายรายได้
 12. นักศึกษาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 2
 13. นักศึกษาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 3
 14. นักศึกษาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4
 15. กรรมการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • ประธานนักศึกษา / รองประธานนักศึกษา

     วางแผน ประสานงาน ดำเนินการ กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติ และประเมินผล การดำเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษา โดยมีรองประธานฯ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ

 • เลขานุการ

     ออกจดหมายและงานเอกสารต่างๆ, บันทึกการประชุมในการประชุมแต่ละวาระ เพื่อจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลในการดำเนินงานครั้งต่อๆ ไป, ประสานงานการจัดการประชุมของคณะกรรมการนักศึกษา หรือประธานชมรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

     หมายเหตุ : งานฝ่ายเลขานุการ เป็นงานเบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งภายนอกอาจจะไม่เห็นบทบาทหน้าที่ของงานเลขาฯมากขึ้น แต่ก็เป็นฝ่ายสำคัญที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรมของนักศึกษาให้ผ่านไปได้ด้วยดี

 • เหรัญญิก

     ดูแลจัดสรรเงินที่ได้รับมาจากคณะฯ เพื่อใช้ในโครงการที่ คณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ / ชมรม ได้จัดทำขึ้น รวมไปถึงสรุปค่าใช้จ่าย (รายรับ-รายจ่าย) ที่เกิดขึ้นทั้งหมดส่งทางคณะฯ / สาขาวิชา เพื่อการตรวจสอบและเสนอสภาพภาพด้านการเงินในที่ประชุม , เก็บบิลค่าใช้จ่ายที่เกิดในการจัดทำโครงการขึ้นจากทุกๆฝ่าย, ตรวจสอบบิลที่ได้รับว่าถูกต้องหรือไม่, จัดการจ่ายเงินให้แต่ละฝ่ายตามบิลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์

     ประสานงานเผยแพร่กิจกรรม โดยใช้วิธีการต่างๆ ทำให้นักศึกษาในคณะฯ ทราบถึงงานต่างๆ ที่คณะฯ / สาขาวิชา จัดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับนักศึกษาในคณะฯ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น พูดประชาสัมพันธ์งานต่างๆ,Poster, บอร์ด, เว็บไซต์,face book, line เป็นต้น

 • ฝ่ายสวัสดิการ

     ดำเนินการด้านสวัสดิการทั้งมวลให้แก่สมาชิก และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ดูแลเรื่องอาหารและน้ำดื่ม (ซื้ออาหาร+น้ำให้สต๊าฟ ฯลฯ), ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

 • ฝ่ายกีฬาและเชียร์

     จัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ภายในคณะเพื่อสร้างความสามัคคี , อำนวยความสะดวกในกิจกรรมแข่งขันหรือฝึกซ้อมกีฬาต่างๆ ของคนในคณะวิชา / สาขาวิชา , ส่งเสริมและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬาให้แก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมที่จัด , ประสานงานกับคณะต่างๆ หรือ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายนอก เช่น กีฬา 4 สถาบัน, ให้การสนับสนุนฝ่ายต่างๆ ในทุกกิจกรรมของคณะ

หมวด 4  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนักศึกษา / คณะกรรมการชมรม

     คณะกรรมการนักศึกษา / คณะกรรมการชมรม มีหน้าที่ดังนี้

 1. คณะกรรมการนักศึกษา/คณะกรรมการชมรม ต้องจัดกิจกรรมต่างๆ อันมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทั่วไป และอยู่ภายใต้การควบคุมของสาขาวิชา และ/หรือ คณะบริหารธุรกิจ
 2. บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม/สาขาวิชา/คณะวิชา
 3. กำหนดนโยบายร่างโครงการการดำเนินงานและงบประมาณทั้งปีนำเสนอต่อสาขาวิชาภายใต้สังกัด/คณะวิชา ภายใน 15 วัน หลังจากเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 4. รับผิดชอบดูแรรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ของชมรมและเมื่อจะหมดวาระให้ทำบัญชีเสนอต่อสาขาวิชาภายใต้สังกัด/คณะวิชา
 5. พิจารณาการกระทำของสมาชิกที่ฝ่าฝืนระเบียบของชมรมหรือทำความเสื่อมเสียมาสู่ชมรม คณะกรรมการชมรมที่ให้สมาชิกระงับการใช้สิทธิหรือถอนออกจากการเป็นสมาชิกของชมรมทั้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการชมรมทั้งหมด
 6. ให้คณะกรรมการนักศึกษา/คณะกรรมการชมรม ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการชมรมให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคปลายปีการศึกษา 30 วัน และมอบงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
 7. ทรัพย์สินใดๆ ที่ได้มาในนามของชมรมถือว่าเป็นสมบัติของสาขาวิชาภายใต้สังกัด ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสาขาวิชา/คณะวิชา

หมวด 5  คุณสมบัติของคณะกรรมการนักศึกษา/คณะกรรมการชมรม

 1. กำลังศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 3. ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสียหายหรือเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
 4. สามารถบริหารเวลาในเรื่องการศึกษาและกิจกรรม
 5. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถร่วมงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

หมวด 6  การได้มาและการพ้นสภาพของคณะกรรมการนักศึกษา/คณะกรรมการชมรม

     การเลือกตั้งและการแต่งตั้ง

 1. คณะกรรมการนักศึกษา/คณะกรรมการชมรม ได้มาโดยการเลือกตั้งของนักศึกษา หรือการแต่งตั้ง
 2. ผู้แทนชั้นปีของแต่ละสาขาวิชา ได้มาโดยการเลือกตั้งจากนักศึกษาแต่ละชั้นปีของสาขาวิชานั้นๆ

     การพ้นสภาพจากตำแหน่ง     

คณะกรรมการนักศึกษา/คณะกรรมการชมรม พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

 • ออกตามวาระ
 • ลาออก
 • ตาย
 • ขาดคุณสมบัติ
 • ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการนักศึกษา/คณะกรรมการชมรม จำนวน 3 ใน 4 ของคณะกรรมการนักศึกษา/คณะกรรมการชมรม เสนอให้พิจารณาถอดถอนออกตำแหน่ง