ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

เงื่อนไขกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย

เงื่อนไขกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทย

+ เงื่อนไขกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติ คณะบริหารธุรกิจ

  

 

 

    กิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมระดับคณะ
รหัส 51-52 1. ค่ายลูกแม่ไทร 15   ชม.กิจกรรม 30 ชม. ไม่มีเงื่อนไข
    2. เชียร์ระดับมหาวิทยาลัย 6     ชม.กิจกรรม
    3. เลือกตั้งคณะกรรมการ นศ. 3     ชม.กิจกรรม
    4. พัฒนาบุคลิกภาพ 6     ชม.กิจกรรม
    รวม 30 ชม.กิจกรรม รวม 30 ชม.กิจกรรม
           
    กิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมระดับคณะ
รหัส 53 1. ค่ายลูกแม่ไทร 15 ชม.กิจกรรม 30 ชม. ไม่มีเงื่อนไข
    2. เชียร์ระดับมหาวิทยาลัย 6 ชม.กิจกรรม
    3. เลือกตั้งคณะกรรมการ นศ. 3 ชม.กิจกรรม
    รวม 24  ชม.กิจกรรม รวม 30 ชม.กิจกรรม
           
    กิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมระดับคณะ
รหัส 54-58 1. ค่ายลูกแม่ไทร 15   ชม.กิจกรรม 30 ชม. ไม่มีเงื่อนไข
    2. เชียร์ระดับมหาวิทยาลัย 6     ชม.กิจกรรม
    3. เลือกตั้งคณะกรรมการ นศ. 3     ชม.กิจกรรม
    4. ปัจฉิมนิเทศ 6     ชม.กิจกรรม
    รวม 30 ชม.กิจกรรม รวม 30 ชม.กิจกรรม
           
    กิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมระดับคณะ
รหัส 59 1. ค่ายลูกแม่ไทร 24   ชม.กิจกรรม 1. ปัจฉิมนิเทศ 6 ชม.กิจกรรม
    2. ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 3     ชม.กิจกรรม 2. กิจกรรมอื่นๆ 24 ชม.กิจกรรม
    3. เลือกตั้งคณะกรรมการ นศ. 3     ชม.กิจกรรม    
    รวม 30 ชม.กิจกรรม รวม 30 ชม.กิจกรรม

 

+ แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิต

 นักศึกษาที่มีจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ตั้งแต่ 33 หน่วยกิต จึงจะสามารถยกเว้นบางกิจกรรมได้โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่คงต้องเข้าร่วมตามข้อมูลดังต่อไปนี้

 • กรณีที่เทียบโอนหน่วยกิตได้น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
  - กิจกรรมบังคับ 30 ชั่วโมง
  - กิจกรรมเลือก 30 ชั่วโมง
 • กรณีที่เทียบโอนหน่วยกิตได้ 33-65 หน่วยกิต
  - กิจกรรมบังคับ 12 ชั่วโมง
  - กิจกรรมเลือก 30 ชั่วโมง
 • กรณีที่เทียบโอนหน่วยกิตได้ 66-98 หน่วยกิต
  - กิจกรรมบังคับ 6 ชั่วโมง
  - กิจกรรมเลือก 30 ชั่วโมง
 • กรณีที่เทียบโอนหน่วยกิตได้ 99 หน่วยกิตขึ้นไป
  -
  ม่มีกิจกรรมบังคับ
  - กิจกรรมเลือก 15 ชั่วโมง

+ หมายเหตุ

 • สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับการยกเว้นกิจกรรมทั้งหมด