งานวิจัยและบริการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย
ชื่อสถาบัน
ชื่อผู้วิจัย / ชื่อผู้วิจัยร่วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 7.
 8.
9.
 10.
 11.

 ลำดับ

 

 ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์/ชื่อวารสาร ฉบับที่ตีพิมพ์/เลขหน้า ชื่อผู้วิจัย
 1.  การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางการตลาดหลายช่องทางในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการ ม.หอการค้าไทย ปีที่ 33 ฉบับที่ 3
กรกฏาคม-กันยายน 56
หน้าที่ 70-88
ผศ.ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
2. เจคคติและพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกของประชาชนในกรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการ ม.หอการค้าไทย ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม 57
หน้าที่ 70-88
ผศ.อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์
ผศ.วิษณุ เหลืองลออ
 3. ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วารสารวิชาการ ม.หอการค้าไทย ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม 57
หน้าที่ 68-80
ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
 4. CUSTOMERS’ ATTITUDES TOWARD ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PROGRAMS IN RESORTS UTCC International
Journal of Business and Economics (IJBE)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
June 2013
หน้าที่ 23-43
Arisara Seyanont
 5. CONSUMER ATTITUDE TOWARD MOBILE ADVERTISING IN THAILAND UTCC International
Journal of Business and Economics (IJBE)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
June 2013
หน้าที่ 77-119
Fu XiangQin and Suthawan Chirapanda
 6. THE FACTORS EFECTING CHINESS YOURIST REVISIT THAILAND DESTINATION UTCC International
Journal of Business and Economics (IJBE)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
December 2013
หน้าที่ 5-17
Zhang Xiaoli and Suthawan Chirapanda
 7. THE EFFECT OF STORE IMAGE AND BRAND PERCEPTION ON CUSTOMER SATISFACTION : THE CASE OF THE HYPERMARKET IN THAILAND UTCC International
Journal of Business and Economics (IJBE)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
December 2013
หน้าที่ 71-83
Patcharee Yoopetch and
Akachai Apisakkul
 8. LATIN AMERICA AUTOMOTIVE MARKETS OUTLOOK IMPLICATIONS FOR ASEAN PRODUCERS UTCC International
Journal of Business and Economics (IJBE)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
December 2013
หน้าที่ 97-107
Jakrin Srimoon and Huyen Nguyen
 9. DETERMINANTS OF INTERNATIONAL RESERVES IN THAILAND UTCC International
Journal of Business and Economics (IJBE)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
December 2013
หน้าที่ 109-121
Wanrapee Banchuenvijit
 10. THE EFFECTS OF THE MODERATOR OF SOCIAL SKILLS ON CHANGING BETWEEN MANAGERIAL SKILLS AND THE SME PERFORMANCE UTCC International
Journal of Business and Economics (IJBE)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
มกราคม-มิถุนายน 56
หน้าที่ 1-21
Phusit Wonglorsaichon
11. การศึกษาข้อได้เปรียบการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และยาสมุนไพรไทย วารสารวิชาการ
ม.หอการค้าไทย
ฉบับพิเศษ 2556
หน้าที่ 16
อ.ฐานิตา ฆ้องฤกษ์
12. กลยุทธ์การสร้างตราสถานที่ท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเขตบางรัก จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 134 ต.ค.-ธ.ค.55
ดร.สวรส ศรีสุตโต
13. THE EFFECT OF CSR KNOWLEDGE ON CUSTOMER LIKING ACROSS CULTURES Journal of Bank marketing Vol. 31 No.,
April 2013 p.98-114
ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
14. BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT IN SERVICE : CASE STUDIES OF FINANCIAL INSTITITUTIONS IN THAILAND International journal of Quaility & Reliability Management. Vol. 30, No.3 March 2013 p 319-340 ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์
15. การศึกษาวิสัยทัศน์และเป้าหมายของธุรกิจครอบครัวประเภทโรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ วารสารวิชาการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
ก.ค.-ธ.ค.2555
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
และ อ.รวิดา วิริยกิจจา
16. A LOOP DIAGRAM PEDAGOGY : SEEING THE UNSEEN IN THE FORWARD MARKET EFFICIENCY HYPOTHESIS Managerial Fianance
Vol.40 No. 2 2014 pp.189-199 ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
17. NARJET-BASED VS. ACCOUNTING-BASED PERFORMANCE OF BANKS IN ASIAN EMERGING MARKETS วารสาร Asian Journal of Business Research, 2013,
special issue.
Pp.14-31
ผศ.ดร. Li Li

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
แหล่งตีพิมพ์/ชื่อวารสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์/เลขหน้า
ชื่อผู้วิจัย

 

 1. แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการวิจัยกรณีศึกษา วารสารวิชาการ
ม.หอการค้าไทย
ปีที่ 33 ฉบับที่ 4
ตุลาคม-ธันวาคม 56
หน้าที่ 117-131
 ผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์
 2. การปรับตัวของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยภายใต้สภาวการณ์โลกาภิวัฒน์ วารสารวิชาการ
ม.หอการค้าไทย
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม - มีนาคม 57
หน้าที่ 147-162
 ผศ.ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
3. ทฤษฎีพื้นฐานของทรัพยากร : แหล่งกำหนดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั้งยืนของผู้ประกอบ SMEs วารสารวิชาการ
ม.หอการค้าไทย

ฉบับพิเศษ 2556
หน้าที่ 21
ผศ.ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
4. กรอบแนวคิดความเข้มข้นในความเป็นผู้ประกอบการเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรอย่างยั่งยืน วารสารวิชาการ
ม.หอการค้าไทย
ฉบับพิเศษ 2556
หน้าที่ 32
ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ
5. การประยุกต์ใช้แผนภูมิวงรอบกับความมีประสิทธิภาพของตลาดล่วงหน้า วารสารวิชาการ
ม.หอการค้าไทย
ฉบับพิเศษ 2556
หน้าที่ 33
ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์

ลำดับ ชื่องานวิจัย
ชื่อสถาบัน
ชื่อผู้วิจัย / ชื่อผู้วิจัยร่วม
1. การวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณสมองด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมสัญญาณแบบเครือข่ายอลวน มกค. สกว. และ สกอ. ดร.ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกรณีศึกษา
ผู้ประกอบการการแพทย์ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร
มกค. สกว. และ สกอ. ดร.นิออน ศรีสมยง
3. วิปัสสนากรรมฐานจิตวิญญูองค์การและความผูกพันต่ององค์กร มกค. สกว. และ สกอ. ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง
4. ปัจจัยชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนบ้านบางพลับ
จังหวัดสมุทธสงคราม ประเทศไทย
มกค. สกว. และ สกอ. ดร.ธนธร วชิรขจร
5. แรงจูงใจ ประสบการณ์การเดินทางโดยภาพรวม และความตั้งใจกลับมาประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวยุโรป
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.อริสรา เสยานนท์
6. โครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพือเพิ่มศักยภาพ SMEs ไทย
ใน AEC ในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness เพื่อท่องเที่ยว
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ
ดร.ผุสดี พลสารัมย์
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
อ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกุล
อ.ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม
อ.สุพงษ์ วิบูลย์เศรษฐ์
 7. โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม (CSF)
ประจำปีงบประมาณ 2556
สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
ผศ.อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์
ดร.นงนภัส แก้วพลอย
ผศ.พฤทธิ์ เทศจีบ
คุณลักขณา เกษไตยกุล
 8. โครงการสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Leariing) สำเร็จรูปปี 2556 สำหรับธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
นส.ธัญดา นันทพันธุ์
9. โครงการจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ
ภายใต้โครงการสร้างนักการตลาด และพัมนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC
สำนักงานพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ
ดร.ภูษิต วงศืหล่อสายชล
ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
นายวัชพงษ์ ชื่นเบิกบาน
ดร.รวิดา วิริยะกิจจา
 10. โครงการศึกษาวิจัยอัตราค่าตอบแทนโครงข่ายโทรคมนาคม
สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Moblie Interconnection Charge)
บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
และบริษัท โทเทิลแอ็กเซ็ส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ
ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์
ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ
ดร.รวิดา วิริยกิจจา
 11. ที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายธุรกิจสมาคมการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดร.ธีริน วาณิชเสนี
ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ
คุณลักขณา เกษไตยกุล