งานวิจัยและบริการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557

 ลำดับ

 ชื่อเรื่อง

 แหล่งตีพิมพ์/ชื่อวารสาร

 ฉบับที่ตีพิมพ์/เลขหน้า

ชื่อผู้วิจัย

 1. Effects of Quality and Corporate Social Responsibility on Loyalty The Service Industries Journal 2014 อ.ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ 
2. Leadership in the OVOP and Similar Movements: The Comparative Study between the OVOP Movement in Japan and OTOP Project in Thailand International Journal of Public Administration Vol.37, Issue 9,
July 2014 หน้า 542-555
ผศ.ดร.สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์ 
 3. A Loop Diagram Pedagogy: Seeing the Unseen in the Forward Market Efficiency Hypothesis Managerial Finance Vol.40, No.2, 2014, pp.189-199 อ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
 4. Local Perspectives of Community-bases Tourism: Case Study from Thailand’s  Amphawa Floating Market International Journal of Tourism Anthropology ฉบับที่ 4 ปีที่ 3 อ.ดร.ธนธร วชิรขจร 
 5. Income Structure, Competitiveness, Profitability, and Risk: Evidence from Banks Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies Vol.17, No.3, 2014 Asst.Prof.Dr.Li Li
 6. Measuring Tourists’ Emotional Experiences: Further Validation of the Destination Emotion Scale Journal of Travel Research 2015, Vol.54(4) หน้า 482-495 อาจารย์สิริพันธ์ ดีศีลธรรม
 7. What are the antecedents to creating sustainable corporate
Entrepreneurship in Thailand?
Contemporary Management Research, 10 (3) 2014, pp. 181-202 ดร.ลัดดาวัลย์  เลขมาศ
and Chelliah, J.
 8. บทบาทของความเชื่อโชคลางต่อพฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดินของผู้บริโภคชาวนาไทย Veridian E-Journal 1348-1361 ฉบับที่ 2 ปีที่ 7 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2557 
หน้า 1348-1361
อ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
 9. ปัจจัยที่กำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน-กันยายน 2557 ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
 10. A Study of CSR-in-Practices : The case of Thai SMEs UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics Vol.6  No. 2
December 2014 p. 5-26
รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
11. Contemporary issues in cross-cultural business interaction
amongst office and Managerial staff in Thailand
UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics Vol.7 No. 1
June 2015 p. 129-143
Sofya Epifanova and
Andreas Hild
12. Facturs Affecting Financial Performance of firms Listed on Shanghai stock exchange 50 UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics Vol.6 No. 2
December 2014  p. 45-60
Mou Xu and
ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
13. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อค่าเงินรูเปีย วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน มค.57-มิ.ย.57 ณัฐพร มนตรี
ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
14. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Factors affecting the Stock Rice of Health Care Services sector Index) วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
มค.-เมย.58
คุณวิษณุกร และ
ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
15. The Study of the Magic Rofmula for Thailand and
U.S. Stock Markets
UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics Vol.6  No. 2
December 2014 p.119-145
Lalita Hongratanawong
16. Local Perspectves of Community-bases Tourism:
Case Study from Thailand's Amphawa Floating market
International Journal of Tourism Anthropology ฉบับที่ 4 ปีที่ 3 ดร.ธนธร  วิชิรขจร
17. The infuluence of individuals perception of entrepreneurial
education, start-up barrier and entrepreneurial social status
onindividual entrepreneurial aptitude
UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics Vol.7 No. 1
June 2015 P.41-61
Sakfipon Juasrikul,
Zafrin Rahman and Nessare Sukpanich
 18. A Comparison of family ands Non-Family business grogth
 in the stock exchange of Thailand
UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics Vol.7 No. 1
June 2015 p. 63-74
Akachai Apisakkul
 19. Investigating Factors Affecting Purchase Intention of iphone UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics  Vol.7 No. 1
June 2015 p. 109-127
Sirirat Chatrattikorn and
Nattapan Buavaraporn
 20. The Well-Being of Foreign Teachers in Bangkok UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics Vol.7 No. 1
June 2015 p. 145-170
James Nyame Boateng and
 Suthawan Chirapanda
 21. Factors influencing golfers revisit intentions of golf coures
 in bangkok metropolitan region
UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics Vol. 6No. 1
June 2014 p. 105-115
Anchalee Khajlttanakomcharoen
and Suthawan Chirapanda
 22. The study of Front-line employee motivation in retailing
 business : Empirical evidence from department stores in
 Bangkok
UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics Vol. 6 No. 1
June 2014 p. 117-137
Guidan Mo and
Nattapan Buavanaporn
 23. Southeast asia and latin america-Decade of trade relation
 (2002-2012)
UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics Vol.6 No. 1
June 2014 p. 139-152
Jakarin Srimoon and
Nancy Huyen Nguyen
 24. Implications of a Thailand-Brazil Free Trade Agreement UTCC IJBE : Interational Journal of Business and Economics Vol.6  No. 2
December 2014 p. 45-60
Silvio Miyazaki and
 Jakarin Srimoon

ลำดับ ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ที่ประชุมที่นำเสนอผลงาน
สถานที่นำเสนอผลงาน วันที่นำเสนอผลงาน
1. Brihsh Acsdleny of Management Couferrence 2014 Andreas Hild British Academy of Managemment 2014 The Role of the Business School in Supporting Social and Economic Development United Kingdom 9-11 กย.57
2. Three dimensional perceptions of medical/health travelers and destination brand choices : cases of Thailand ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์ และ ดร.นิออน ศรีสมยง The 3rd International Conference on Strategic Innovative Marketing สเปน 1-4 กย.57
3. First Time's the Charm with a Lucky Penny? The Effects of Superstitious Belliefs on Consumer Risk-Taking Behavior. ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ The Society for Consumer Psychology Annual Conference 2015 อเมริกา 26-28 ก.พ.58
4. Achieving Sustainable Development in the OVOP moverment : The case of community organization in Japan, Asian Conference on Arts and Humanity (2-5 April 2015) ดร.สุวรจน์  เขมาวุฒานนท์ The 6th Conference on Arta and Humanities 2015 ญี่ปุ่น 2-5 เม.ย.58
5. Ckassification of Electromyogram using Vertical visibility algorithm with support vector machine, Artameeyanant, P. ,
ดร.ศิวฤทธ์  สุนทรเสณี และ Chamnongthai, K and Higuchi, K
Asia-Pacific Signal and information Processing Association, 2014 Annual Summit and Conference (APSIPA) โคลัมเบีย 9-12 ธค.2557
6. Classification of Electromyogram using weight visibility aigorithm with multilayer perceptron neural network Artameeyanant, P. ,
ดร.ศิวฤทธ์  สุนทรเสณี และ
Chamnongthai, K 
Knowledge and Smart Technology (KST). 2015 7 th International Conferecne, p. 190-194, 2015 ประเทศไทย 28-31 มค.58
 7. Applied Analytics in Festival Tourism : A Case Study of intention-to-Revisit Prediction in an Annual Local Food Festival in Thailand ดร.ธนธร  วชิรขจร SAS global Forum 2015 USA 26-29 เม.ย.58
 8. Improving Operational Performance in Hospitals through Lead Implementation and Organizational Communitment ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์ European Operations management Association (EurOMA) สวิตเซอร์แลนด์ 26 มิ.ย.-1 ก.ค.58

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
แหล่งตีพิมพ์/ชื่อวารสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์/เลขหน้า
ชื่อผู้วิจัย
1. การบริหารกลุ่มตราสินค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  วารสารวิชาการ มกค. ปีที่ 34  ฉบับที่ 3  ก.ค.-ก.ย.57 P.150-159 ผศ.ปราณี  เอี่ยมละออภักดี
2. เศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร  วารสารวิชาการ มกค. ปีที่ 34  ฉบับที่ 3  ก.ค.-ก.ย.57 P.160-175 ผศ.นิภา  วิริยะพิพัฒน์
3. มาตรฐาน ISO 50001 : ระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน  วารสารวิชาการ มกค. ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.58 P.185-203 ผศ.นิภา  วิริยะพิพัฒน์
4. การวางแผนเพื่อการเกษียณ  วารสารวิชาการ มกค. ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.58 P.204-222 อ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล

ลำดับ ชื่องานวิจัย
ชื่อสถาบัน
ชื่อผู้วิจัย / ชื่อผู้วิจัยร่วม
1. โครงการวิเคราะห์อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ CLMV1 ธนาคารกสิกรไทย ดร.ผุสดี  พลสารัมย์
อ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล
อ.ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม
อ.สุพงษ์ วิบูลย์เศรษฐ
2. โครงการข้อมูลการค้าการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ กรุงย่างกุ้ง
ดร.ผุสดี  พบสารัมย์
อ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล
3. โครงการจ้างที่ปรึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยและกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ
ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ
ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง
ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธ์
ดร.รวิดา วิริยะกิจจา
นส.ลักษณา เกษไตรกุล
4. โครงการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดร.ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ
ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง
อ.รัชดา  ธูปทอง
อ.ปฐมวัชว์ ศุภจรรยารักษ์
ดร.ธฤตพน  อู่สวัสดิ์
นส.พัชรภรณ์ เลศวนิล
นส.กาญจนรัตน์  จันทร์ด่านกลาง
5. โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยและกลุ่มรองรับ AEC
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดร.รวิดา  วิริยกิจจา
6. โครงการที่ปรึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ประชคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายใต้โครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ให้กับองค์กรภายในอก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
ดร.รวิดา วิริยกิจจา
นายวัชรพงษ์  ชื่นเบิกบาน
7. โครงการที่ปรึกษาเครือข่ายระหว่างประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปีงบประมาณ 2558
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดร.ธีริน วาณิชเสนี
ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ
นส.ลักขณา เกตุไตรยกุล