งานวิจัยและบริการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555

ลำดับ

ชื่องานวิจัย
ชื่อสถาบัน
ชื่อผู้วิจัย / ชื่อผู้วิจัยร่วม
1. A Behavioral Approach to the Expectations Hypothesis of
the Term Structure of interest Rates
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร. บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
2. Thailand : A Destination Brand for Medicine/Health Tourism มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
และ ดร.นิออน ศรีสมยง
3. ปัจจัยที่กำหนดเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
4. A Pedagogical Mesh Diagram : Seeing the Unseen in Forward
Market Efficiency Hypothesis
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
5. โครงการค้นคว้าข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)
กลุ่มมิตรผล
และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ดร.พิศมร กิเลนทอง
นส.ปัทมาพร นิพนธ์ศักดิ์
6. ที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(อบจ.ระยอง)
ดร.อัศวิณ ปสุธรรม,
ดร.นิออน ศรีสมยง,
ดร.ธนธร วชิรขจร,
อ.รัชดา ธูปทอง
 7. โครงการวิจัยแผนธุรกิจโครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบนาโนเวชเครื่องสำอางสมุนไพร ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวพช.)
ดร.จินต์วุฑา อิสริยภัทร์,
ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์,
อ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล
 8. ที่ปรึกษาโครงการกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ไทยระหว่างประเทศ
ในกลุ่มอุตสาหกรรม Wellness
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.)
ดร.ผุสดี พลสารัมย์,
รศ.ทองทิพภา วิยะพันธุ์,
ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ,
ดร.ภูษิต วงศืหล่อสายชล,
ผศ.รุ่งโรจน์ เบญจมสุทิน,
ผศ.ฐะปะนี มะลิซ้อน,
อ.สุพงษ์ วิบูลเศรษฐ์,
อ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล,
อ.ปิยะรัตน์ พิพิธวนิชธรรม,
อ.เติมธรรม สิทธิเลิศ
9. โครงการความร่วมมือจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เพื่อเข้าสู่ AEC
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC

เรื่อง SMEs Roadmap : ผ่าเส้นทางเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสหรือความเสี่ยง
ซัพพลายเชนไทย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์,
อ.รัชดา ธูปทอง,
ผศ.ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม,
อ.ธันยพร สุนทรธรรม

 10. โครงการจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม : ถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งธุรกิจ (NEC)
ภายใต้โครงการ การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

และธุรกิจใหม่ (NEC) ประจำปีงบประมาณ 2556
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ผศ.ไพรินทร์ สมภพสกุล,
นายวัชพงษ์ ชื่นเบิกบาน
 11. โครงการจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม : บ่มเพาะวิสาหกิจ (NEC)
ภายใต้โครงการการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC และธุรกิจใหม่ (NEC)
ประจำปีงบประมาณ 2556
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ผศ.ไพรินทร์ สมภพสกุล,
นายวัชพงษ์ ชื่นเบิกบาน
 12. โครงการสร้างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสมาคมการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ดร.ธีริน วาณิชเสนี,
ผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล,
ผศ.ไพรินทร์ สมภพสกุล,
ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์,
ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ,
ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง,
นส.ลักขณา เกษไตรยกุล,
นายวัชรพงษ์ ชื่นเบิกบาน
 13. โครงการกิจกรรมการอบรมด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการจัดการพลังงาน
แบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11
(Total Energy Management : TEM 11)
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
นายธนวัฒน์ ธนสารเศรณีวนิช,
อ.รัชดา ธูปทอง
 14. โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
วิจัยร่วมกับ Swinburne University of Techonology Australia
Swinburne University of
Techonology Australia
ดร.ธีริน วาณิชเสนี,
ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ,
ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
 15. โครงการการจัดการความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคปฏิบัติ
(Knowledge management for Practical CSR)
สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ลำดับ

 ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์/ชื่อวารสาร ฉบับที่ตีพิมพ์/เลขหน้า ชื่อผู้วิจัย
 1. พฤติกรรม ความคิดเห็น และทัศนคติของผู้ประกอบอาชีพพยาบาล
ที่มีต่อการทำประกันชีวิต
วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 3
(ก.ค. - ก.ย. 55)

หน้าที่ 58-76
ผศ.อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์
ผศ.วิษณุ เหลืองลออ
2. การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพในประเทศไทย วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 3
(ก.ค. - ก.ย. 55)

หน้าที่ 77-97
อ.สุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์
 3. ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
(ม.ค. - มี.ค. 56)
หน้าที่ 68-80
ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร,
นางสาวสุนิสา ชูชื่น
 4. A Qualitative research in phenomenoloty methodology:
Does good corporate governance enhance transparency
of information disclosure?
UTCC International
Journal of Business
and Economics (IJBE)
Vol.4 No.1
(June 2012)
Page 5-22
Attawoot Papangkorn and
Phusit Wonglorsalchon
 5. Factors Affacting Purchase Intention on Electronic Cooking
Appliance in Thailand
UTCC International
Journal of Business
and Economics (IJBE)
Vol.4 No.1
(June 2012)

Page 23-43
Biao Xie and
Suthawan Chirapanda
 6. The Econimic Value of Money Market Funds in and around
the Financial Crisis of 2008
UTCC International
Journal of Business
and Economics (IJBE)
Vol.4 No.1
(June 2012)

Page 45-71
John F. O. Bilson and
Lalita Hongratanawong
 7. Entrepreneuraal Orientation and SME Performance in Thailand UTCC International
Journal of Business
and Economics (IJBE)
Vol.4 No.1
(June 2012)
Page 85-103
Laddawan Lekmat
 8. Relationships among Real Effective Exchange Rate, Imports
and Exports in Thailand
UTCC International
Journal of Business
and Economics (IJBE)
Vol.4 No.1
(June 2012)
Page 105-117
Li Li
 9. Factors Affecting Financial Performance of Agricultural Firms Listed
on Shanghai Stock Exchange
UTCC International
Journal of Business
and Economics (IJBE)
Vol.4 No.1
(June 2012)
Page 173-179
Wei Wei and
Wanrapee Banchuenvijit
 10. Passengers' Perspective toward Airport Service Quality
at Suvamabhumi International Airport
Journal of Society for
Transportation and
Traffic Studies
Vol.3 No.3
(September 2012)
ผศ.ดร.อริสรา เสยานนท์
11. The Relationship between Family Influence, Stewardship Leader
and Firm Performance in the Thai Family Business
UTCC International
Journal of Business
and Economics (IJBE)
Vol.4 No.2
(December 2012)
Page 39-53
Anuchat Chamchong and
Ekachai Apisakkul
12. The Impact of Marketing Elements and Brand Equity
on Private Label Brand Purchase Intention
UTCC International
Journal of Business
and Economics (IJBE)
Vol.4 No.2
(December 2012)
Page 141-163
Yang Yinhui and
Suthawan Chirapanda
13. The Influence of Organization Design’s Component on labor
Productivity: The Moderator Effect of Perceiving Business Uncertainty
UTCC International
Journal of Business
and Economics (IJBE)
Vol.4 No.2
(December 2012)
Page 185-201
Tawkiat Noisomlee and
Phusit Wonglorsaichon
14. Leadership Style in Family Business UTCC International
Journal of Business
and Economics (IJBE)
Vol.4 No.2
(December 2012)
Page 5-19
Akachai Apisakkul
15. ความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลของชาวไทย สงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
ฉบับที่ 3 ปีที่ 18
(ก.ค.-ก.ย.55)
ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
16. Action Research Contextualizes DEQ in a Multi-Organizational
Decision-making Process
Expert Systems
With Applications
Vol.39, Issue 7 (2012)
Page 6503 - 6513
Profesor Muhittin Oral
17. Forecast retionality and monetary Policy Frameworks:
Evidence from UK Interest rate forecasts
Journal of International
Financial markets,
Institution & Money
Vol.22 Issue 1 (2012)
Page 209-231
Dr. Boonlert Jitmaneeroj
18. Workplace Spirituality, Meditation, and Word Performance Journal of Management
Spirituality & Religion
Vol.9 (2) (2012)
Page 189-208
Dr. Pawinee Petchsawang
19. Business process improvement in services :
case studies of financial institutions in Thailand
International journal
of Quality and reliability
Management
Vol.30 (3) (2013)
Page 319-340
Buavaraporn, N
20. The effect of CSR knowledge on customer liking, across cultures International journal
of bank Marketing
Vol.31(2) (2013)
Page 98-114
Chomvilailuk, R
21. Consuming buddhism : the pursuit of happiness Advances in consumber
Resarch
39 (2011)
Page 374-378
Pusaksrikit, T

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
แหล่งตีพิมพ์/ชื่อวารสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์/เลขหน้า
ชื่อผู้วิจัย

 1. การบริหารอาคารสูงที่มีประสิทธิภาพ วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่ 33 ฉบับที่2
(เม.ย. - มิ.ย. 56)
หน้าที่ 191-199
ผศ.ปราณี เอี่ยมละออภักดี
 2. การขับเคลื่อนมาตรฐาน ISO 26000 สู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสังคม วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปีที่33 ฉบับที่2
(เม.ย. - มิ.ย. 56)
หน้าที่ 200-213
ผศ.นิภา  วิริยะพิพัฒน์