หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

+ ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Bachelor of Business Administration Program                                                    
+ ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.

Bachelor of Business Administration
B.B.A.

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่นักศึกษาสนใจคือ ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

1. นักการตลาด
2. พนักงานขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล งานการตลาด งานการต่างประเทศ
4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานรัฐและเอกชน
5. นักวิจัย
6. นักวิชาการ
7. ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจส่งออก นำเข้า

ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม. 6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยใดหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือ ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น


    จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรใหม่ )

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (84 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   51 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเลือก   33 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (9 หน่วยกิต)

      จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
      ก. กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
  ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
  ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
  จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (87 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   51 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเลือก   30 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มี 5 กลุ่มวิชา จำนวนรวม 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
      ก. กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 5 วิชา รวม  15  หน่วยกิต
  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
  HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
3 (3-0-6) -
  HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
3 (3-0-6) -
  HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน HG009 
หรือคะแนน TOEIC 
250 หรือเทียบเท่า
  HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
(English for Communication 3)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน HG010
หรือ คะแนน TOEIC
350 หรือเทียบเท่า
  HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
(English for Communication 4)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน HG011
หรือ คะแนน TOEIC
450 หรือเทียบเท่า
  หมายเหตุ  สำหรับกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  นักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ในคำอธิบายรายวิชา  เพื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษได้  โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC  ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 ที่นักศึกษาเข้าศึกษา  ในกรณีที่ยื่นผลคะแนน  TOEIC 550  หรือมากกว่า  นักศึกษาสามารถได้รับการยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น  เพื่อให้มีจำนวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกำหนด
      ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จำนวน 2 วิชา  รวม  6  หน่วยกิต
  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
  SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology)
 3 (3-0-6) -
  SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
 3 (3-0-6) -
  SG006 การรู้ทางดิจิทัล
(Digital Literacy)
 3 (3-0-6) -
      ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จำนวน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต
  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
  BG002 ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern  Business)
3 (3-0-6) -
      ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จำนวน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต
  รหัสวิชา  รายวิชา  หน่วยกิต  เงื่อนไขก่อนเรียน
  HG022 การบริหารตนเอง
(Self -Management)
3 (3-0-6) -
      จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต  จำนวน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิต
   รหัสวิชา  รายวิชา  หน่วยกิต  เงื่อนไขก่อนเรียน
  HG032 ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมโลก
(Global Life Skills)
 3 (3-0-6) -
         
(2) หมวดวิชาเฉพาะ มี 3 กลุ่มวิชา จำนวนรวม 102 หน่วยกิต ประกอบด้วย

      ก. กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ จำนวน 51 หน่วยกิต

      รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
  BA102 การจัดองค์การและการบริหาร
(Organization and Management)
3 (3-0-6) -
  AC914 หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)
3 (2-2-5) -
  SC911 สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน SG005
  EC911 หลักเศรษฐศาสตร์ 1
(Principles of Economics 1)
3 (3-0-6) -
  EC912 หลักเศรษฐศาสตร์ 2
(Principles of Economics 2)
3 (3-0-6) -
   BA201 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
 3 (3-0-6) -
   BA203 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
(Management Information Systems)
 3 (3-0-6) -
  BA205 การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
3 (2-2-5) ศึกษาก่อน AC914
  BA206 การประกอบการ
(Entrepreneurship)
3 (3-0-6) -
  BA207 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ
(Quantitative Analysis for Business)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน SC911
  BA208 พฤติกรรมองค์การ
(Organizational Behavior)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA102
  BA209 การภาษีอากร
(Taxation)
3 (3-0-6) -
  LW911 กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
3 (3-0-6) -
  BA302 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
(Business Research Methodology)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน SC911
  BA303 การบริหารต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
(Cost Management for Decision Making)
3 (2-2-5) ศึกษาก่อน AC914
  BA304 การจัดการการปฏิบัติการ
(Operations Management)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA102
  BA402 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA102
      ข. กลุ่มวิชาเอก จำนวน 36 หน่วยกิต
           - กลุ่มวิชาการตลาด
   รหัสวิชา  รายวิชา หน่วยกิต   เงื่อนไขก่อนเรียน  
  BK301 พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201
  BK322 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
(Product and Brand Management)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201
  BK323 การจัดการช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้า
(Marketing Channels and Distribution Management)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201
  BK324 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201
  BK325 การจัดการราคา
(Pricing Management)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201
  BK327 กลยุทธ์การตลาด
(Marketing Strategy)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201
  BK410 สัมมนากลยุทธ์การตลาดเชิงบูรณาการ
(Seminar in Integrated Marketing Strategy)
3 (3-0-6) ศึกษาวิชาเลือก
ในกลุ่มมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
  BK421 การวางแผนการตลาด
(Marketing Planning)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201
  BK422 การวิจัยการตลาด
(Marketing Research)
3 (2-2-5) ศึกษาก่อน BA201,
SC911, BA302
  BK423 การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย
(Sales Management and Selling Techniques)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201
  BK425 การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing)
เทียบเท่า BI304 การตลาดระดับโลก
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201
  BK426 การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-Marketing)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201, BA203

           - กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต    เงื่อนไขก่อนเรียน
   BI302 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)
3 (3-0-6)  ศึกษาก่อน BA102 
  BI303 โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
(International Logistics)
3 (3-0-6) -
  BI304

การตลาดระดับโลก
(Global Marketing)
เทียบเท่า BK425 การตลาดระหว่างประเทศ

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA201
  BI305 สภาพแวดล้อมและกฎระเบียบทางธุรกิจระหว่างประเทศ
(Legal Environment in International Business)
3 (3-0-6) -
  BI306 ทฤษฎีการค้าและนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Trade Theory and Business Policy)
3 (3-0-6) -
  BI307 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
(Entrepreneur in International business)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BI302
  BI407 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
(International Human Resource Management)
3 (3-0-6)  
  BI408  การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Research)
 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน SC911 
  BI409 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ
(Strategy Management in International Business)
 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BI302
  BI413 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
(International Financial Management)
3 (3-0-6)  ศึกษาก่อน BA205
  BI414  สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(Seminar in International Business Management)
3 (3-0-6) ศึกษาวิชาเลือก
ในกลุ่มมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
  BI415 การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ
(International Business Service Management)
 3 (3-0-6)  ศึกษาก่อน BI302
           - กลุ่มวิชาการจัดการ
  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
  BM302  การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
(Sustainable Business Development)
 3 (3-0-6) - 
  BM305 การเจรจาต่อรอง
(Negotiation)
3 (3-0-6)  - 
  BM307  ทฤษฏีองค์การและการออกแบบองค์การ
(Organizational Theory and Design)
 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA102 
BM308 การวางแผนและควบคุมทางธุรกิจ
(Business Planning and Control)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA102
BM309 การบริหารการสื่อสารในองค์การ
(Organization Communication Management)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA102
BM310 การจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
(Innovation, Technology and Change Management)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน
BA102, BA208
BM311 การจัดการทุนมนุษย์ในองค์การ
(Managing Human Capital in Organization)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA102
BM408 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางการจัดการ
(Managerial Decision Making and Problem Solving)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน SC911
BM409 การบริหารโครงการ
(Project Management)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA102
BM411 ทักษะผู้บริหาร
(Skills for Executives)
3 (3-0-6) -
BM412 สัมมนาการจัดการ
(Seminar in Management)
3 (3-0-6) ศึกษาวิชาเลือก
ในกลุ่มมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
BM413
ความท้าทายในการเป็นผู้นำ
(The Leadership Challenge)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BA102
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
     นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรีจำนวนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาอาจเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาอื่นในระดับปริญญาตรีในคณะ บริหารธุรกิจ หรือคณะอื่นในมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้งในและต่างประเทศที่มีข้อ ตกลง/ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รับรองจากสำนักงาน ก.พ. สำหรับรายวิชาเลือกเสรี คณะบริหารธุรกิจประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้ (คลิกที่นี่)

  • แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แผน ก หลักสูตรปกติ