คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

+ ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
+ ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A. (Business Computer)

     สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความมานะ อดทน ขยันและสู้งาน

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
3. นักโปรแกรม
4. ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
5. นักพัฒนาเว็บไซต์
6. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
7. ผู้จัดการฐานข้อมูล
8. ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
9. ผู้ประกอบการอิสระ


    จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรใหม่ )

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   48 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   51 หน่วยกิต
       แบ่งเป็น 2 แผน คือ    
     - แผน ก หลักสูตรปกติ    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
45 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต  
    - แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
45 หน่วยกิต  
         - วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
6 หน่วยกิต  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (9 หน่วยกิต)


    จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป)

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
      ก. กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
  ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
  ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
  จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   51 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   36 หน่วยกิต
       แบ่งเป็น 2 แผน คือ    
     - แผน ก หลักสูตรปกติ    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
24 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต  
    - แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
24 หน่วยกิต  
         - วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
6 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต  
  ค. กลุ่มวิชาโท   15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

          อยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุงหลักสูตร   Revitlink Damien WArnings