การจัดการการโรงแรม (Hotel Management)

+ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management
+ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)
บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม)

Bachelor of Business Administration (Hotel Management)
B.B.A. (Hotel Management)

     สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านการโรงแรม มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยสามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการทำงาน การแก้ปัญหา การพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

1. พนักงานในโรงแรม และรีสอร์ท
2. พนักงานสายการบิน
3. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
4. พนักงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม


     จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรใหม่ )

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   24 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   63 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24 หน่วยกิต  
     กลุ่มวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต
 
    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต  
    กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต  
       - วิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
 
       - วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
(4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
           
วิชาสหกิจศึกษา หรือ ฝึกงานแนบนับชั่วโมง 400 ชั่วโมงต่อเนื่องกันและ 1 รายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอกเลือก)

   
     จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป)

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
      ก. กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
  ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
  ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
  จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   24 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   63 หน่วยกิต
       แบ่งเป็น 2 แผน คือ    
     - แผน ก หลักสูตรปกติ    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต  
    - แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต  
         - วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
15 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต  
  ค. กลุ่มวิชาโท   15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


 รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-บังคับ นักศึกษาทุกคนต้องเรียน จำนวน 21 หน่วยกิต ดังนี้
      กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills Courses)

       1 . กลุ่มวิชาภาษา  จำนวน 15 หน่วยกิต (Language Courses: 15 credits)
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai Language Careers)
3 (3-0-6) บังคับ
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
3 (3-0-6) บังคับ*
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
3 (3-0-6) 1)บังคับ*  
2)ศึกษาก่อน GE002
หรือคะแนน TOEIC 
250 หรือเทียบเท่า
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ 1 
(English for Communication in Careers 1)
3 (3-0-6) 1)บังคับ*  
2)ศึกษาก่อน GE003
หรือคะแนน TOEIC  
350 หรือเทียบเท่า
GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
3 (3-0-6) 1)บังคับ*  
2)ศึกษาก่อน GE004
หรือคะแนน TOEIC  
450 หรือเทียบเท่า

เงื่อนไข:  1.นักศึกษาชาวต่างชาติ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 (Native Speaker) ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาภาษาต่างประเทศวิชาอื่นทดแทน วิชา GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1* วิชา GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1* และวิชา GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2* ให้ครบจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษ
         2.สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาสามารถยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC หรือเทียบเท่า เพื่อขอยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษได้ โดยต้องยื่นผลคะแนนสอบ TOEIC ให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 ที่นักศึกษาเข้าศึกษา ในกรณีที่ยื่นผลคะแนน TOEIC 550 หรือมากกว่า นักศึกษาสามารถได้รับยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษได้ทุกวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยทดแทนให้ครบ/ไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้น เพื่อให้มีจำนวนหน่วยกิตครบตามที่หลักสูตรกำหนด
              เกณฑ์การขอทดแทนรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยคะแนนสอบ TOEIC
                     ผลคะแนนสอบ TOEIC 250-349 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002
                     ผลคะแนนสอบ TOEIC 350-449 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 และ GE003
                     ผลคะแนนสอบ TOEIC 450-549 ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 และ GE004
                     ผลคะแนนสอบ TOEIC 500 ขึ้นไป ใช้ทดแทนรายวิชา GE002 GE003 GE004 และ GE005
              3.สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นวิชา GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ และ GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

      2. กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ  จำนวน 3 หน่วยกิต
  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
  GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Entrepreneurship)
 3 (3-0-6) -
  หมายเหตุ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
      3 . กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 3 หน่วยกิต
  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
เงื่อนไขก่อนเรียน
  GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
3 (3-0-6) -
          หมายเหตุ  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
(2) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก นักศึกษาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
           
กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
            กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
            กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
            กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
            กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
      1.กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการสื่อสาร (Language and Communication Skills)
   รหัสวิชา  รายวิชา  หน่วยกิต  
เงื่อนไขก่อนเรียน
 
GE006

GE007

GE008


GE051

GE052

GE053

GE054

GE055

GE056

GE057


หมายเหตุ
1)กลุ่มภาษา
ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร
(Malay fir Communication)
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
(Vietnamese for Communication)
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
(Burmese for Communication)
2)กลุ่มทักษะการสื่อสาร
มิติแห่งศัพท์
(Aspects of Vocabulary)
การเขียนโครงการทางวิชาการและวิจัย
(Research and Academic Project Writing)
การอ่านและการเขียนทางธุรกิจ
(Business Reading and Writing)
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิต
(Reading for Life Development)
ทักษะการพูดและการนำเสนองาน
(Speaking and Presentation Skills)
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
(Intercultural Communication)
นักข่าวพลเมือง
(Citizen Reporter)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
 
      2.กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ (Business and Entrepreneurship)
   รหัสวิชา  รายวิชา  หน่วยกิต  
เงื่อนไขก่อนเรียน
  GE102

GE103

GE104

GE105

GE106

GE107

GE108

GE109


หมายเหตุ
จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
(Business Ethics and Social Responsibility)
การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)
ธุรกิจออนไลน์
(Online Business)
กฎหมายเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ
(Law for Entrepreneurs)
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce Law)
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
(Trading and Investment)
การบริหารความมั่งคั่ง
(Wealth Management)
ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม
(Food Business for Wellness and Beauty)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
 
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6) 
      3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
   รหัสวิชา  รายวิชา  หน่วยกิต  
เงื่อนไขก่อนเรียน
  GE202

GE203

GE204

GE205

GE206

GE207

GE208


หมายเหตุ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Innovation Technology)
การคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับธุรกิจ
(Analytical Thinking for Business)
เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farming)
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม
(Cosmetic Products for Health and Beauty)
ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย
(Thai Herbs Wisdom)
เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
เกมดิจิทัล
(Digital Games)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
 
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6) 
      4.กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม (Aesthetics and Culture)
   รหัสวิชา  รายวิชา  หน่วยกิต  
เงื่อนไขก่อนเรียน
 
GE301

GE302

GE303

GE304

GE305

GE306

GE307


GE308

GE309

GE310

GE311

GE312

GE313

GE314

GE315

GE316

GE317

GE318


GE351

GE352

GE353

GE354

GE355

GE356

GE357

GE358

GE359

GE360

GE361

GE362

GE363

GE364

GE365

GE366

GE367

GE368

GE369

GE370

GE371

GE372

GE373

GE374

GE375

GE376

GE377

GE378

GE379

GE380


หมายเหตุ
1)กลุ่มสุนทรียศาสตร์
ปรัชญาความรัก
(Philosophy of Love)
ปรัชญาศิลปะ
(Philosophy of Art)
รูปรสกลิ่นสีเสียง
(Shape, Taste, Smell, Color, Sound)
เรื่องเล่าในโลกสมัยใหม่
(Narratives in the Modern World)
การตีความละครและภาพยนตร์
(Interpretation of Drama and Film)
นิทานของโลก
(Tales of the World)
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี
(HRH Princess Maha Chakri Sirindhon's Writing)
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห้งอาเซียน
(Southeast Asian Writers Award)
การอ่านร้อยกรองไทย
(Thai Poetry Recitation)
นาฎศิลป์ไทย
(Thai Classical Dance)
แดนซ์
(Dance)
การขับร้อง
(Singing)
ดนตรีวิจักษณ์
(Music Appreciation)
การจัดดอกไม้
(Flower Decoration)
พัสตราภรณ์
(Costume and Garment)
การออกแบบเครื่องแต่งกายและการแต่งหน้า
(Costume and Make-Up Design)
ศิลปะวิจักษณ์
(Art Appreciation)
การละเล่นและเพลงพื้นบ้านไทย
(Thai Folk Games and Songs)
2)กลุ่มวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประชานิยม
(Popular Culture)
สื่อบันเทิงอาเซียน
(ASEAN Entertainment Media)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Cultures)
อิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติในศิลปะไทย
(Foreign Culture Influence on Thai Arts)
ประวัติศาสตร์สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
(History of Thailand's Society after Revolution)
อุดมการณ์สร้างชาติของจีน
(China's National Ideology)
เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
(Current World Events)
ภาวะหลายภาษา
(Multilingualism)
การจัดการพิพิธภัณฑ์
(Museum Management)
ปรัชญาตะวันตก
(Western Philosophy)
ปรัชญาตะวันออก
(Eastern Philosophy)
วัฒนธรรมชา
(Tea Culture)
วัฒนธรรมข้าว
(Rice Culture)
วัฒนธรรมน้ำ
(Water Culture)
ศาลเจ้าและการไหว้เจ้าของชาวจีนในประเทศไทย
(Chinese Shrine and Oblation in Thailand)
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย
(Ethnic Diversity in Thai Society)
ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
(Gender Diversity in Thai Society)
คติชนสร้างสรรค์
(Creative Folklore)
โบราณคดีของไทยและประเทศใกล้เคียง
(Archaeology in Thailand and Neighboring Countries)
ท้องถิ่นกับการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรม
(Local and Creative Cultural Products)
ราชประเพณีและพระราชพิธีในสังคมไทย
(Royal Tradition and Caremony in Thailand)
ประเพณีประดิษฐ์
(Invented Tradition)
ประเพณีและเทศกาลในสังคมไทย
(Trading and Festavals in Thailand)
ประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย
(History of Photopraphy)
ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่น
(Annimation History)
ความเชื่อในสังคมไทย
(Faith in Thai Society)
โหราศาสตร์และการพยากรณ์
(Astrology and Forecasting)
ศาสนาของโลก
(World Religions)
หมากล้อม
(Go)
หมากรุกไทยและสากล
(Thai and International Chess)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด


3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
 
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)


3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)


3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 
      5.กลุ่มวิชาคุณภาพชีวติและสังคมยั่งยืน (Quality of Life and Sustainable Society)
   รหัสวิชา  รายวิชา  หน่วยกิต  
เงื่อนไขก่อนเรียน
 
GE401

GE402

GE403

GE404

GE405

GE406

GE407

GE408

GE409

GE410

GE411


GE451

GE452

GE453

GE454

GE455

GE456

GE457

GE458

GE459

GE460

GE461


หมายเหตุ
1)กลุ่มคุณภาพชีวิต
ทักษะการรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
(Information Literacy Skills in Digital Society)
เปิดโลกกว้างสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
(Discovery of Learning Society)
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
(Media Literacy Skill)
เจนเนอเรชั่น ซี กับคุณภาพชีวิต
(Generation Z and Quality of Life)
จิตวิทยาพัฒนาการ
(Developmental Psychology)
จิตวิทยากับการบริหารตนเอง
(Psychology for Self-Management)
จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม
(Psychology for Teamwork)
การพัฒนาบุลิกภาพผู้นำ
(Personality Development for Leaders)
แฟชั่น
(Fashion)
การทำอาหาร
(Cooking)
การดูแลสุขภาพและความงาม
(Health and Beauty Care)
2)กลุ่มสังคมยั่งยืน
ศาสตร์ของพระราชา
(Knowlege of the King)
หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยของเรา
(TCC and Our UTCC)
สังคมศึกษาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
(Social Studies for Sustainable Society)
กฎหมายสำหรับชีวิตประจำวัน
(Law for Everyday Life)
ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property)
การท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม
(Geography and Cultural Tourism)
ภูมิ-ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
(Geography and History for Thai Tourism)
มโนทัศน์เรื่องความตาย
(Concept of Death)
พุทธธรรมกับกสนแก้ปัญหาชีวิต
(Buddhist Principles and Life Solutions)
นิเวศสำนึก
(Ecological Consciousness)
สิ่งแวดล้อมในอาเซียน
(ASEAN Environment)

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
 
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)


3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
 


 รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ประจำปีการศึกษา 2560 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  มี 2 กลุ่มวิชา จำนวนรวม 96 หน่วยกิต ประกอบด้วย

      2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จำนวน 24 หน่วยกิต

      รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
  BA103 องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)
3 (3-0-6) -
  AC917 หลักการบัญชีเบื้องต้น
(Principles of Accounting)
3 (3-0-6) -
  EC913 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Economics)
3 (3-0-6) -
   BA201 หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
3 (3-0-6) -
   BA205 การเงินธุรกิจ 
(Business Finance)
3 (3-0-6) ศึกษาก่อน AC917
   BA210 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 
(Quantitative Analysis and Business Statistics)
 3 (3-0-6) -
   LW911 กฎหมายธุรกิจ
(ฺBusiness Law)
 3 (3-0-6) -
  BA304 การจัดการการปฏิบัติการ 
(Operations Management)
3 (3-0-6) -
      2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอก) มี 2 กลุ่มวิชา จำนวน 72 หน่วยกิต
           2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 42 หน่วยกิต
   รหัสวิชา    รายวิชา หน่วยกิต   เงื่อนไขก่อนเรียน  
  BT101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Tourism Industry)
 3 (3-0-6)  -
  BT103 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
(Tourist Behavior and Cross-Cultural Communication)
 3 (3-0-6)  -
  BT104 จิตวิทยาบริการ
(Service Psychology)
 3 (3-0-6)  -
   BT204 เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Information Technology in Tourism Industry)
 3 (3-0-6)   - 
   BT205 การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Entrepreneurship in Tourism Industry)
 3 (3-0-6)   - 
   BT307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Human Resources Management in Tourism Industry)
 3 (3-0-6)  -
   BT309 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Laws and Professional Ethics in Tourism Industry)
3 (3-0-6)    - 
    BT317  ระเบียบวิธีวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Research Methodology in Tourism Industry)
 3 (3-0-6)  ศึกษาก่อน BA210
    BT421  สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Seminar in Tourism Industry)
 3 (3-0-6)  ศึกษาวิชาเอก
ของสาขามาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
    BT229  การจัดการธุรกิจโรงแรม
(Hotel Business Management)
 3 (3-0-6)  -
    BT230  การดำเนินงานแม่บ้าน 
(Housekeeping Operations)
 3 (3-0-6) -
    BT318  การตลาดในธุรกิจโรงแรม 
(Marketing in Hotel Business)
 3 (3-0-6)  ศึกษาก่อน
BA201
   BT331  การดำเนินงานส่วนหน้า
(Front Office Operations)
 3 (3-0-6)  -
    BT332  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food and Beverage Service)
 3 (2-2-5)  -

           2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก มี 2 กลุ่มวิชา จำนวน 30 หน่วยกิต
             2.2.2.1 วิชาความสนใจเฉพาะ จำนวน 15 หน่วยกิต

  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
  BT333 ธุรกิจการบิน
(Airline Business)
3 (3-0-6)   -
  BT334 การจัดการธุรกิจสปา
(Spa Business Management)
3 (3-0-6)   -
   BT435  การจัดการการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และ
การจัดแสดงนิทรรศการและสินค้า
(Meeting Incentive Convention and
Exhibition Management)
3 (3-0-6)   -
  BT436 การท่องเที่ยวในอาเซียน+6
(Tourism in ASEAN +6)
 3 (3-0-6) -
   BT437  การจัดการวิกฤติการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Crisis Management in Tourism Industry)
3 (3-0-6)  -
  BT438 การจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Service Quality Management in Tourism Industry)
3 (3-0-6)  -
BT439 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(Strategic Management and Innovation
in Tourism Industry)
3 (3-0-6)  ศึกษาก่อน BA103
  BT440 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
(Tourism Planning and Development)
 3 (3-0-6) -
  BT349 การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
(Food and Beverage Operations and Management)
3 (3-0-6)   -
  BT350 การจัดการงานห้องพัก
(Rooms Division Management)
3 (3-0-6)   -
   BT351  การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
(Restaurant Business Management)
3 (3-0-6)   -
  BT352 ธุรกิจบาร์และเครื่องดื่ม
(Bars and Beverage Business)
3 (2-2-5)  -
   BT353  การดำเนินงานครัว
(Kitchen Operations)
3 (1-4-4)  -
  BT355 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
(Banquet and Catering Operations)
3 (3-0-6)  -
BT356 การประกอบการอาหารนานาชาติ
(Intervational Culinary)
3 (1-4-4)  ศึกษาก่อน BT353
  BT357 เบเกอรี่เบื้องต้น
(Bakery for Beginners)
3 (1-4-4) -
  BT358 ศิลปะการออกแบบและการจัดดอกไม้
(The Arts of Floral Design and Arrangement)
3 (1-4-4)   -
  BT359 โลกของไวน์
(World of Wine)
3 (3-0-6)   -
  BT360 การดำเนินการและการจัดการธุรกิจเรือสำราญ
(Cruise Operation and Management)
3 (3-0-6)   -
  BT361 การจัดการที่พักทางเลือก
(Alternatve Accommodation Management)
3 (3-0-6)  -
  BT456 การออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์
(Creative Food Styling)
3 (2-2-5)  -
  BT457 การออกแบบและการวางแผนรายการอาหาร
(Menu Planning and Design)
3 (3-0-6)  -
BT458 การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม
(์Non-store Retailing)
3 (3-0-6)  -
  BT459 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม
(Hotel Environmental Management)
3 (3-0-6) -

             2.2.2.2 วิชาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ จำนวน 15 หน่วยกิต

  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
  BT001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว 1
(English for Communication in Hotel and Tourism 1)
3 (3-0-6)   -
  BT002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว 2
(English for Communication in Hotel and Tourism 2)
3 (3-0-6)   -
   BT003  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
(English for Airline Business)
3 (3-0-6)   ศึกษาก่อน BT001
หรือ ฺBT002
  BT004 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
(English for Tourist Guide)
 3 (3-0-6) ศึกษาก่อน BT001
หรือ ฺBT002
   BT006  ภาษาอังกฤษสำหรับงานห้องพัก
(English for Room Division)
3 (3-0-6)  ศึกษาก่อน BT001
หรือ ฺBT002
  BT007 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจภัตราคาร
(English for Restaurant Business)
3 (3-0-6)  ศึกษาก่อน BT001
หรือ ฺBT002
BT009 การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(English Conversation for Tourism Industry)
3 (3-0-6)  ศึกษาก่อน BT001
หรือ ฺBT002

หมายเหตุ: สำหรับกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทภาษาต่างประเทศจากคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ หรือกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (ภาษาที่ 2) ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ที่มีเนื้อหาสาระของความรู้และทักษะที่ให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการโรงแรม  โดยกำหนดให้เลือกเรียน 1 ภาษา ยกเว้นภาษาไทย  จำนวน  15  หน่วยกิต       

หมวดวิชเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
           
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทุกวิชาที่นักศึกษาสนใจ เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี

           หมายเหตุ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ยกเว้นทั้งหมด

หมวดวิชาชีพฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 6 หน่วยกิต
          นักศึกษาสามารถฝึกงานแบบสหกิจศึกษา หรือฝึกงานแบบนับชั่วโมง 400 ชั่วโมงต่อเนื่องกันและ 1 รายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

  รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขก่อนเรียน
  BT400 การฝึกงาน
3 (0-6-3)   ฝึกงาน 400 ชั่วโมง
ต่อเนื่อง
  BT800 สหกิจศึกษา  6 (0-40-20)   -