การจัดการการโรงแรม (Hotel Management)

+ ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management
+ ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)
บธ.บ. (การจัดการการโรงแรม)

Bachelor of Business Administration (Hotel Management)
B.B.A. (Hotel Management)

     สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านการโรงแรม มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยสามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการทำงาน การแก้ปัญหา การพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

1. พนักงานในโรงแรม และรีสอร์ท
2. พนักงานสายการบิน
3. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
4. พนักงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม


     จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรใหม่ )

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   24 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   63 หน่วยกิต
        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  24 หน่วยกิต  
     กลุ่มวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต
 
    กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต  
    กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต  
       - วิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
 
       - วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
(4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
           
วิชาสหกิจศึกษา หรือ ฝึกงานแนบนับชั่วโมง 400 ชั่วโมงต่อเนื่องกันและ 1 รายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (กลุ่มวิชาเอกเลือก)

   
     จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป)

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
      ก. กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
  ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
  ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
  จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   24 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   63 หน่วยกิต
       แบ่งเป็น 2 แผน คือ    
     - แผน ก หลักสูตรปกติ    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก 21 หน่วยกิต  
    - แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
42 หน่วยกิต  
         - วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
15 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต  
  ค. กลุ่มวิชาโท   15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

         อยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุงหลักสูตร   Revitlink Damien WArnings