การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

+ ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management
+ ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
B.B.A. (Human Resource Management)

     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการนำวิทยาการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความมานะ อดทน ขยันและสู้งานโดยไม่ย่อท้อ

     ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสายงานโดยตรงได้ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยลักษณะงานจะมีแนวทางตามวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาเอกของสาขา ได้แก่

1. เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน
2. เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ
4. เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
5. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ หรือพนักงานสัมพันธ์
6. เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา


     จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรใหม่ )

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   51 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   36 หน่วยกิต
       แบ่งเป็น 2 แผน คือ    
     - แผน ก หลักสูตรปกติ    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
33 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต  
    - แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
33 หน่วยกิต  
         - วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
6 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (9 หน่วยกิต)

     
     จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป)

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
      ก. กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
  ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
  ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
  จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   51 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   36 หน่วยกิต
       แบ่งเป็น 2 แผน คือ    
     - แผน ก หลักสูตรปกติ    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
24 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
12 หน่วยกิต  
    - แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
24 หน่วยกิต  
         - วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
6 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต  
  ค. กลุ่มวิชาโท   15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


             อยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุงหลักสูตร Revitlink Damien WArnings