การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

+ ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
Bachelor of Business Administration Program in International Business Management
+ ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)

Bachelor of Business Administration (International Business Management)
B.B.A. (International Business Management)

     สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน และการประกอบธุรกิจ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาและวิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ เข้าใจสถานการณ์ของโลกสังคมและวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

     ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศจะมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารทั้ง ด้านทฤษฏีและด้านปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสายงานของตนเองได้ อาชีพในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการประกอบอาชีพในสายงานขององค์กรภาครัฐและเอกชน โดยลักษณะงานจะมีแนวทางตามวิชาเฉพาะที่เป็นวิชาเอกของสาขา ได้แก่

1.ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
2.ประกอบและ/หรือต่อยอดธุรกิจส่วนตัว
3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศของธนาคารหรือสถาบันการเงิน
4.เจ้าหน้าที่ด้านต่างประเทศในองค์กรของรัฐและเอกชน
5.เจ้าหน้าที่ในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ
6.นักวิชาการ


     จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรใหม่ )

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   51 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   48 หน่วยกิต
       แบ่งเป็น 2 แผน คือ    
     - แผน ก หลักสูตรปกติ    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
33 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
15 หน่วยกิต  
    - แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
33 หน่วยกิต  
         - วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
6 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (9 หน่วยกิต)

         
     จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป)

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
      ก. กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
  ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
  ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
  จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   51 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   36 หน่วยกิต
       แบ่งเป็น 2 แผน คือ    
     - แผน ก หลักสูตรปกติ    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
27 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต  
    - แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
27 หน่วยกิต  
         - วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
6 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
3 หน่วยกิต  
  ค. กลุ่มวิชาโท   15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

         อยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุงหลักสูตร   Revitlink Damien WArnings

 

          อยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุงหลักสูตร  Revitlink Damien WArnings