การจัดการ (Management)

+ ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
+ ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการ)

Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A. (Management)

     สาขาวิชาการจัดการ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรทางธุรกิจ ให้เป็นนักบริหาร นักคิด และผู้ปฏิบัติ ที่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทางธุรกิจ เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

     บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ จะมีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดนโยบาย การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดระบบงาน สายการบังคับบัญชาและโครงสร้างองค์การ สามารถทำงานในองค์การทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในส่วนของหน้าที่งานดังต่อไปนี้

1. นักบริหารจัดการองค์การ
2. เจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์ และนโยบาย
3. งานทำแผนธุรกิจ
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักวิเคราะห์โครงการ
5. ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการสำนักงาน
6. เจ้าหน้าที่ส่วนงานกำกับ/ตรวจสอบ/ส่วนงานควบคุมและวางกฎระเบียบ ข้อบังคับ
7. นักวิชาการด้านการจัดการ
8. ผู้ประกอบการธุรกิจ/เจ้าของ/ผู้จัดการ


     จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรใหม่ )

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   51 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   48 หน่วยกิต
       แบ่งเป็น 2 แผน คือ    
     - แผน ก หลักสูตรปกติ    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
33 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต  
    - แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
33 หน่วยกิต  
         - วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
6 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
9 หน่วยกิต  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (9 หน่วยกิต)

      
     จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับนักศึกษา 2559 เป็นต้นไป)

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
      ก. กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
  ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
  ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
  จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   51 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   36 หน่วยกิต
       แบ่งเป็น 2 แผน คือ    
     - แผน ก หลักสูตรปกติ    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
24 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต  
    - แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
24 หน่วยกิต  
         - วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
6 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต  
  ค. กลุ่มวิชาโท   15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

          อยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุงหลักสูตร  Revitlink Damien WArnings