การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)

+ ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ :
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management
+ ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม (ไทย) :
ชื่อย่อ (ไทย) :

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)

Bachelor of Business Administration (Tourism Management)
B.B.A. (Tourism Management)

     สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านการท่องเที่ยว มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ โดยสามารถบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการทำงาน การแก้ปัญหา การพัฒนาตนเองและสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

1. พนักงานในบริษัทจัดการนำเที่ยว หรือตัวแทนท่องเที่ยว
2. พนักงานสายการบิน
3. มัคคุเทศก์
4. พนักงานในโรงแรม และรีสอร์ท
5. ผู้ประกอบการบริษัทจัดการนำเที่ยว หรือตัวแทนท่องเที่ยว
6. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐหรือวิสาหกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
7. พนักงานในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว


      จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรใหม่ )

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)
        กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
 
     กลุ่มวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต
 
    กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต  
    กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต  
         - วิชาความสนใจเฉพาะ
15 หน่วยกิต  
         - วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
15 หน่วยกิต  
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

(4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)

           วิชาสหกิจศึกษา หรือ ฝึกงานแบบนับชั่วโมง 400 ชั่วโมงต่อเนื่องกันและ 1 รายวิชาในกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ

     
      จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2555 (สำหรับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป)

  • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
  • โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
      ก. กลุ่มวิชาภาษา    15 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต
  ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
  ง. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
  จ. กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต   3 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)
  ก. กลุ่มวิชาแกน   24 หน่วยกิต
  ข. กลุ่มวิชาเอก   63 หน่วยกิต
       แบ่งเป็น 2 แผน คือ    
     - แผน ก หลักสูตรปกติ    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต  
    - แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา    
         - กลุ่มวิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต  
         - วิชาสหกิจศึกษา (บังคับ)
21 หน่วยกิต  
         - กลุ่มวิชาเอกเลือก
6 หน่วยกิต  
  ค. กลุ่มวิชาโท   15 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


          อยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุงหลักสูตร Revitlink Damien WArnings