การฝึกงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

LogisticInternship

++ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน

- ขั้นตอนการขอฝึกงานสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2560 (PDF)
- รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เข้ารับการฝึกงาน - ปีการศึกษา 2559 (PDF)

++ แบบฟอร์ม

- แบบฟอร์มสำหรับขอหนังสือฝึกงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2560 (PDF)
- แบบฟอร์มสำหรับบันทึกข้อมูลขอหนังสือฝึกงานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Online Form)