ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ม.หอการค้าไทย
ได้รับรางวัล Best Paper on Corporate Finance จากงาน SEC Working Paper Forum 2018: Regulating by Market Forces โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากผลงานวิจัยเรื่อง “Synergistic effects of CSR practices on firm value: Evidence from Asia Pacific emerging markets”