ประกาศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเรื่อง ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

     อ้างถึง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

  1. ให้มหาวิทยาลัย ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
  2. ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แต่งกายไว้ทุกข์ (นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา) มีกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
  3. งดกิจกรรมงานรื่นเริงทุกประเภท ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559