ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

 ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (เปิดภาคเรียนระหว่างวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ถึง วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 เมษายน 2560)

  • รายวิชาเปิดบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 [Download]
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 [Download]
  • ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559 (ฉบับปรับปรุง) [Download]

     สำหรับกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) http://reg.utcc.ac.th ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ทางมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

     โดยนักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางกองการเงิน หรือช่องทางต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ถึง วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

     ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ได้ในวันและเวลาทำการ

  ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศรายวิชาเปิดบรรยายและแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เปิดภาคการศึกษาระหว่างวันอังคารที่ 15 สิงหาคม ถึง วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560) รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง (ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560)

  • • รายวิชาเปิดบรรยาย คณะบริหารธุรกิจ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [Download]
  • • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 [Download]
  • • ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2560 [Download]

     สำหรับกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา (REG) http://reg.utcc.ac.th ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาชั้นปีต่างๆ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำหนดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ถึง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 และสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น การชำระผ่านธนาคาร เคาท์เตอร์เซอร์วิส หรือที่กองการเงิน ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม ถึง วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

     ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาท่านใดที่ต้องการขอคำปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและแผนการเรียน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา หรือที่ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ได้ในวันและเวลาทำการ

 ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศแจ้งตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

     สำหรับในกรณีที่ตารางเรียนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 3 ชั้น 2

      ทั้งนี้ หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียนที่ประกาศดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ตามรายละเอียดที่ปรากฎในส่วนท้ายของตารางเรียนแต่ละกลุ่ม หรือสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) ชั้น 13) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ

  ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศแจ้งตารางเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรต่างๆ ที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 (รหัสนักศึกษา 17001111****) ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

::: ดาวน์โหลดตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ :::

     หากตารางเรียนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ทางคณะบริหารธุรกิจ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 3 ชั้น 2

      ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ตามรายละเอียดที่ปรากฎในตารางเรียนของแต่ละสาขาวิชา หรือสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) ชั้น 13) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ

  ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศแจ้งตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มนอกเวลาทำการ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มนอกเวลาทำการ

     ทั้งนี้ หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียนที่ประกาศดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ตามรายละเอียดที่ปรากฎในส่วนท้ายของตารางเรียน หรือสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์รูปเรือ) ชั้น 13) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ