ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศแจ้งตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มนอกเวลาทำการ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มนอกเวลาทำการ

     ทั้งนี้ หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียนที่ประกาศดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ตามรายละเอียดที่ปรากฎในส่วนท้ายของตารางเรียน หรือสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์รูปเรือ) ชั้น 13) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ