ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศแจ้งตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทุกสาขาวิชา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

     สำหรับในกรณีที่ตารางเรียนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 3 ชั้น 2

      ทั้งนี้ หากนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียนที่ประกาศดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ตามรายละเอียดที่ปรากฎในส่วนท้ายของตารางเรียนแต่ละกลุ่ม หรือสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) ชั้น 13) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ