ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศแจ้งตารางเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรต่างๆ ที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 (รหัสนักศึกษา 17001111****) ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

::: ดาวน์โหลดตารางเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ :::

     หากตารางเรียนดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ทางคณะบริหารธุรกิจ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 3 ชั้น 2

      ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตารางเรียนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ตามรายละเอียดที่ปรากฎในตารางเรียนของแต่ละสาขาวิชา หรือสามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 24 (อาคารสัญลักษณ์) ชั้น 13) หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ