เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อปี พ.ศ.2555 และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการลงทุนทางสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการว่าด้วยหลักการลงทุนทางสังคม ซึ่งเป็นความริเริ่มที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ได้แถลงข่าวถึงการจัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Network Board (SDNB) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ในกรอบระยะเวลา 5 ปีแรก (พ.ศ.2559 - 2563) ภายใต้วาระสังคม 2020 หรือ Society 2020 

     โดยคณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ภาคสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่

  • คุณศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ดร.วัฒนา โอภานนท์อมตะ รองประธานกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
  • ดร.สุนทร คุณชัยมัง กรรมการผู้จัดการบริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น
  • คุณสุกิจ อุทินทุ รองประธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ กลุ่มบริษัทไมเนอร์
  • รองศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และประธาน CSR พอเพียง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ (1,2)