รับสมัครงานวันที่ประกาศ

ชื่อหน่วยงานที่ประกาศ
ตำแหน่งงานและคุณสมบัติ
เอกสาร
20/4/2560 บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง :Sales Trainee
คุณสมบัติ :
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หากจบสาขาโลจิสติกส์ และการจัดการระหว่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รักการขาย
- มีรถยนต์เป็นของตนเอง
- หากมีประสบการณ์ด้านการขาย หรือทางด้านโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง :Customer Service Officer , Sales Coordinator , Tele-Marketing
คุณสมบัติ:
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- บุคลิกดี มีความกระตือรือร้น
- สมารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่

ดาวน์โหลด
18/04/2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พนักงานพัฒนาธุรกิจระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
อัตราว่าง :
เพศชาย 200 อัตรา เพศหญิง 100 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ปฏิบัติงานด้ารสืนเชื่อทั้งบุคคล นิติบุคคล สถาบันเกษตรกร
- ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัด การชำระหนี้
- การตลาดและกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
- ประชุมสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
- แนะนำผลิตภัณฑ์และให้บริการลูกค้ารวมทั้งบุคคลอื่นที่มาติดต่อกับธนาคาร

คุณสมบัติ :
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา ตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
- เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทาง www.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 
- ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และMS-EXCEL เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ลิ้งค์ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
1/03/2560 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

พนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ

- หน่วยงานวิศวกรรมทุกสาขา

- งานควบคุมกระบวนการ

- ควบคุมคุณภาพประกันคุณภาพ

- ผลิต ควบคุมการผลิต วิจัย วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ห้องปฏิบัติการแลป อนามัย

- โลจิสติกส์และคลังสินค้า

- ธุรการฐานข้อมูล ธุรการบุคคล บัญชีการเงิน ธุรการขาย การขาย

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

ปริญญาตรี

สาขาการตลาด, การจัดการสำนักงาน, การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ, การเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ, การจัดการอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด
15/02/2560 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1.รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในทีมงาน Y.E.M 
-ประสบการณ์ในการทำงาน่วมกับผู้อื่น
-ความรู้เบื้องต้นเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
-พัฒนาศักยภาพเรื่องการสื่อสารและบุคลิกภาพ

2.รับสมัครงาน
-มีความสนใจทางด้านการวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน
-กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4
-เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
-มีความประพฤติเรียบร้อย กระตือรือร้น

ดาวน์โหลด
14/02/2560 บริษัท หลักทรัพท์ ฟินันเซีย 
ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)
เพศชายหรือหญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับนักศึกษาใหม่ (หากมีประสบการณ์ในสายงานจะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
- มีใบอนุญาตติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Simgle Licence)
- มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักด้านงานบริการ (Service Mind)
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

ดาวน์โหลด
11/11/2559 คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) ประจำหน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) ประจำกลุ่มงานกิจการนิสิต จำนวน 1 อัตรา
 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) ประจำหน่วยทะเบียนและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี
 - มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ทั้งในและนอกสถานที่

ดาวน์โหลด
24/06/2559 บริษัท สยามจัมโบ้
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาการจัดการ การตลาด การจัดการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 - มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 - หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 3 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 - มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 - มีความสามารถในการรับ-ส่งอีเมล์เพื่อติดต่อประสานงาน
 - ถ้ามีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ดาวน์โหลด
07/06/2559 คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารทั่วไป) หน่วยบริหารกายภาพ กลุ่มงานบริหารและธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)
 - มีความสามารถในการรวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้
 - มีความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาในงานได้
 - มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ประจำกลุ่มงานกิจการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา 
(ขยายเวลารับสมัคร)

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี
 - มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด
06/06/2559 บริษัท เอ พลัส 
เรียลเอสเตท จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้และความสามารถทางด้านการขายและการตลาด
 - พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word และ MS Excel ได้คล่อง
 - ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 - สามารถมาปฏิบัติงานนอกเวลาได้
 - มีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลด
01/06/2559 บริษัท ชิปโก้ ทรานสปอร์ต 
(ประเทศไทย) จำกัด

Import-Export Coordinator
 - Age 22-25 Years old.

 - Bachelor's degree in any fields.
 - Experience in Freight fowarder industry will be advantage.
 - Good Command of English
 - Service Mind, Proactive, Positive thinking, good interpersonal comminication skills
 - Basic knowledge of MS Word and Excel
 - Good Human Relations

ดาวน์โหลด
01/06/2559 คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารทั่วไป) ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) 
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี

ดาวน์โหลด
17/03/2559 โรงแรมแรมแบรนดท์ พนักงานตำแหน่ง Guest Service Agent ฝ่ายบริการส่วนหน้า (Front)
ดาวน์โหลด
16/03/2559 บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ จำนวน 2 อัตรา (ด่วน)
 - 
เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ, Balance Scorecard, KPI หรือ การบริหารจัดการทฤษฏีใหม่ ๆ
 - มีความสามารถเชิงวิเคราะห์และวางแผน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถวางแผนและตัดสินใจเฉพาะหน้าได้
 - สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ดาวน์โหลด
15/01/2559 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 - อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับจากวันที่สมัคร)
 - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
ดาวน์โหลด
19/12/2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(จังหวัดชลบุรี)
อาจารย์ประจำภาคบริหารธุรกิจ
 - สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด
11/12/2558

คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) ประจำหน่วยการเงิน กลุ่มงานบริหารการเงินและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือการเงิน (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) กลุ่มงานกิจการนิสิต จำนวน 1 อัตรา
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี
 - มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 - สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ทั้งในและนอกสถานที่

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) กลุ่มงานปริญญาบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา
 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี
 - มีความรู้พื้นฐานในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) กลุ่มงานปริญญาบัณฑิต จำนวน 1 อัตรา
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี

ดาวน์โหลด
09/12/2558

คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ประจำกลุ่มงานกิจการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี
 - มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 - คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด
25/11/2558 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (Web Programmer) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 - อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office Suite ได้ดี
 - ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนา Web Application อย่างน้อย 2 ปี
 - มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้

เจ้าหน้าที่การลงทุน (Investment Officer) ฝ่ายบริหารเงิน จำนวน 1 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 - มีความรู้ความสามารถทางด้านตราสารเงิน
 - มีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
 - มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ตลาดทุน และภาวะเศรษฐกิจได้
 - มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 - มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในการทำงาน มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีบุคลิกภาพดี
 - มีใจรักงานบริการ และมีความคิดสร้างสรรค์
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office Suite ได้ดี
 - มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้

ดาวน์โหลด
30/09/2558 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 
อัลไลแอนซ์ จำกัด
(บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary) จำนวน 2 อัตรา
 - เพศหญิง อายุ 27-35 ปี
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์การทำงาน 3 - 5 ปี
 - ถ้ามีคะแนนสอบ TOEIC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ดาวน์โหลด
24/09/2558 บริษัท แบงคอก เทรนนิ่ง 
อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
 - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
   ในสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 - มีประสบการณ์ในการจัดการประชุมหรือการติดต่อกับทางโรงแรมหรือ Vendor ต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล การเรียบเรียงนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี สรุปบันทึกการประชุมในโอกาสต่าง ๆ
 - สามารถเลิกงานดึกและสามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้ในกรณีที่มีความจำเป็น
 - มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรม Office ได้เป็นอย่างดี ทั้งการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร

ดาวน์โหลด
29/08/2558 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยบูรพา

นักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประยุกต์

นักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการการจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาการวิจัยและสถิติ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการการจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยและสถิติ สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด
14/07/2558 บริษัท เจเอสเอ็น กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่การตลาด/Sale Support และนักศึกษาฝึกงานเจ้าหน้าที่การตลาด (จำนวนหลายอัตรา)
 
- เพศชาย/หญิง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด การจัดการ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีใจรักในงานด้านการบริการ ขยัน อดทน
 - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

ดาวน์โหลด
22/06/2558 คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารทั่วไป) ระดับ P7 ประจำกลุ่มงานประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี
 - คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลด
14/05/2558 บริษัท เอเชีย ดีเวลลอปเมนท์ 
แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด จำนวน 20 อัตรา
 - เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการตลาด หรือการจัดการ
 - มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 - สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและอิสระ
 - มีทักษะการขาย การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 - มีใจรักในงานบริการ และมีความคิดสร้างสรรค์
 - สามารถทำงานภายใต้สภาพกดดันและสามารถทำงานนอกเวลาได้
ดาวน์โหลด
02/04/2558 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Coordinator)
 - เพศชาย อายุ 25-30 ปี

 - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการตลาด 
 - สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางตัวเลขและสถิติได้เป็นอย่างดี
 - มีประสบการณ์ในการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
 - มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดตรงอาวุโส (Senior Direct Marketing Coordinator)
 - อายุ 28-32 ปี

 - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการตลาด 
 - สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานทางตัวเลขและสถิติได้เป็นอย่างดี
 - มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลด
31/03/2558 คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) จำนวน 2 อัตรา
ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี
 - คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลด
23/03/2558 คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานปริญญาบัณฑิต ฝ่ายวิชาการ
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี 
   (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี
 - คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลด
12/03/2558 Oxford Business Group (OBG) Full Time Internship - Project Assistant (5 days a week)
 - University degree, not necessarily completed.
 - Great oral presentation skills, enjoy meeting and talking with people.
 - Self-motivated individual, problem-solving attitude, willing to take initiative.
 - Command of Microsoft Office and Adobe.
 - Strong command of both English and Thai
ดาวน์โหลด
10/02/2558 คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับ P7 จำนวน 1 อัตรา
ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี
 - มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 - คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ระดับ P7 จำนวน 1 อัตรา
ประจำศูนย์วิจัยกฏหมายและการพัฒนา
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ดีดได้ดี
 - คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด
10/02/2558 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด พนักงานสังกัดหน่วยงานการผลิต/การบริหาร/การจัดการบัญชี/การเงิน/ บุคคล/ งานขาย / การตลาด
 - อายุ 22 ปีขึ้นไป

 - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาการตลาด การบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม

 - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด
ใบสมัคร
16/01/2558 บริษัท พี-แวลู จำกัด นักศึกษาฝึกงานประจำฝ่ายต่าง ๆ (ขายและลูกค้าสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์และการตลาด/พัฒนาสินค้า/
วางแผนพัฒนาธุรกิจ/กิจกรรมการตลาด)

 - เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
 - บริษัทจะดำเนินการคัดเลือกเข้าฝึกงานโดยมีระยะเวลา 1-3 เดือน
 - นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกงานจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางและค่าอาหารวันละ 300 บาท
ดาวน์โหลด
15/01/2558 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (Teller / Customer Services Officer)
 - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 - บุคลิกภาพดี รักงานบริการและงานขาย มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์
 - หากมีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (Personal Banker)
 - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร/การลงทุน และผ่านงานขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างน้อย 1-2 ปี
 - มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น มีทักษะด้านการขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 - หากมีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถทำงานและแก้ปัญหาภายใต้แรงกดดันที่ดี
 - มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย และมีใจรักงานบริการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา (Personal Banking Associate)
 - สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด หรือเศรษฐศาสตร์
 - รักงานขาย เรียนรู้เร็ว สามารถพัฒนาตนเองได้ มีความมุ่งมั่นต่อการประสบความสำเร็จ
 - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 - สามารถทำงานและแก้ปัญหาได้ดีภายใต้การกดดัน
 - มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย และมีใจรักงานบริการ
 - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ ที่รักงานบริการและงานขาย

ดาวน์โหลด
12/01/2558 ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร เจ้าหน้าที่สำนักควบคุมภายใน (ตรวจสอบภายใน) จำนวน 2 อัตรา
 - ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 23-30 ปี
 - จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือกฏหมาย
 - หากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ดาวน์โหลด
25/12/2557 บริษัท อินสเต็ป จำกัด HTML Coder/Web Designer
 
- สำเร็จการศึกษาสาขาออกแบบ/นิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน HTML/CSS Coding ได้เป็นอย่างดี
 - สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 - มีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองในการออกแบบ
 - มีความขยัน อดทนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 - สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว ทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 - หากมีความรู้ JavaScript, HTML5, CSS3 และWebsite Design สำหรับ SmartPhone จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Reception & Operator
 - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 - วุฒิ ปวช. ปวส. ปละปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 - มีบุคลิกดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 - สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดาวน์โหลด
       
23/12/2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

อาจารย์ประจำภาคบริหารธุรกิจ
 - สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด