ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

 

สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันเทรดหุ้นจำลองโดยใช้โปรแกรม CLICK2WIN ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และได้นำความรู้เรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์จากห้องเรียน ไปปฏิบัติในโลกเสมือนจริง

     สาขาวิชาการเงิน จึงขอประกาศผลผู้ได้รับรางวัล TRADER OF THE MONTH และ THE CAMPUS CHAMPION จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2556 นักศึกษาที่ชนะเลิศ 3 อันดับแรกของแต่ละตลาดฯ ซึ่งได้เข้ารับรางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยผลผู้ได้รับรางวัล TRADER OF THE MONTH และ THE CAMPUS CHAMPION ในตลาด SET และ TFEX มีรายนามดังต่อไปนี้

 

++ Trader of the Month เดือนสิงหาคม (SET)

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

ผลตอบแทนรวม (%)

1

5401103077

น.ส. กิ่งกาญจน์

นวลแก้ว

บริหารธุรกิจ

8.37

2

5401103016

นายชวิน

ตยาคี

บริหารธุรกิจ

4.90

3

5401100037

นายณัฐ

ศรีสุขสมวงศ์

บริหารธุรกิจ

3.04

4

5308100021

นายอัครเดช

เดชรัตน์

นิติศาสตร์

0.16

5

5401103170

เสฏฐพงษ์

ภานุรัตน์พิชิต

บริหารธุรกิจ

0.0056%

++ The Campus Champion เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน (SET)

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

ผลตอบแทนรวม (%)

1

5301102192

นายธีรวัฒน์

พรหมเรือง

บริหารธุรกิจ

  32.83

2

5401102062

นายวรัตน์

นิรันดร์ตกาล

บริหารธุรกิจ

11.68

3

5401103037

นายธีรศิลป์

นุชพุก

บริหารธุรกิจ

11.38

4

5301103147

นายสุธาศิน

ทิพย์เวศ

บริหารธุรกิจ

9.76

5

5501103030

น.ส. พิชามญชุ์

ธนะอนันต์มงคล

บริหารธุรกิจ

9.66

6

5401103077

น.ส. กิ่งกาญจน์

นวลแก้ว

บริหารธุรกิจ

9.31

7

5401100037

นายณัฐ

ศรีสุขสมวงศ์

บริหารธุรกิจ

9.09

8

5503100037

นายนราวิชญ์

โสบุญ

เศรษฐศาสตร์

7.44

9

5505106027

นายธนดนย์

จันทะคุณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.27

10

5308100021

นายอัครเดช

เดชรัตน์

นิติศาสตร์

6.01

11

5401103073

น.ส. สาวิตรี

ผิวแก้วดี

บริหารธุรกิจ

5.53

12

5501103605

นายณัฐพล

อรุณทัต

บริหารธุรกิจ

4.97

13

5503100102

นายพักตร์ภูมิ

วงศ์หงษ์

เศรษฐศาสตร์

4.96

++ The Campus Champion เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน (TFEX)

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

ผลตอบแทนรวม (%)

1

5401102062

นายวรัตน์

นิรันดร์ตกาล

บริหารธุรกิจ

89.44

2

5401103016

นายชวิน

ตยาคี

บริหารธุรกิจ

70.03

3

5401108009

นายทรงรุ่ง

โรจนบุรานนท์

บริหารธุรกิจ

60.69

4

5401103074

น.ส. นพทพร

ปัญญามี

บริหารธุรกิจ

47.98

5

5401108008

นายวิชิต

แซ่ตัน

บริหารธุรกิจ

40.61

6

5302100122

น.ส. เกษหทัย

สุขวิบูลย์

บัญชี

31.50

7

5403100058

น.ส. จินตนา

แขไข

เศรษฐศาสตร์

23.61

8

5401108025

นายณฤทธิ์

กรีณาวงษ์

บริหารธุรกิจ

9.24

9

5301103003

น.ส. นวลจันทร์

อุดมสินค้า

บริหารธุรกิจ

0.47

เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานตำนานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2 ณ บ้านขนมไทย และเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับขนมไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลานานจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจชั้นปีต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษจากการลงพื้นที่จริง ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พร้อมกับได้ทดลองทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่น โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านขนมหวานจากบ้านขนมไทย คลองขนมหวาน จังหวัดนนทบุรี ร่วมสอนวิธีการทำและให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละขั้นตอน

 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการนักศึกษา และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อทำความดีถวายแก่พ่อหลวงของแผ่นดิน ด้วยการมอบอาหารแก่ผู้ที่มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนทั้งสิ้น 500 กล่อง ณ บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งยังร่วมกันในการเดินเก็บขยะจากผู้ที่มาร่วมถวายความอาลัย บริเวณโดยรอบของท้องสนามหลวง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสะอาดให้กับพื้นที่ โดยมีนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย โดย TLAA และ OLICD ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน คือ

 1. นายทักษ์ดนัย แสวงพันธ์
  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3
 2. นายนิวัฒน์ วงศ์รักษ์
  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2

     โดยทางสมาคมได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิต นักศึกษา และนักเรียนจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับทุนในประเภทต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลลรูม A-B โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้อาจารย์ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 ท่านในวันดังกล่าว

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับทีม leo minor จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) จากการประกวดแผนการตลาด ในโครงการ AIS – BrandAge Award ปีที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ZEED SPACE ชวน TEEN มาสร้าง COMMUNITY” โดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมโล่และประกาศนียบัตร โดยในทีมดังกล่าวมีรายชื่อสมาชิก ดังนี้

 1. นายธนพล แพเสือ
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100228    
 2. นางสาวขวัญรัตนา อินถนอม
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100251
 3. นางสาวชนาธิป แสงทอง
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100263
 4. นางสาวชนิตา คงศรี
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100291
 5. นางสาวสาธิดา ยุวทองไท
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100305

     โดยมี อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย