คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับทีม leo minor จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาค (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) จากการประกวดแผนการตลาด ในโครงการ AIS – BrandAge Award ปีที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ZEED SPACE ชวน TEEN มาสร้าง COMMUNITY” โดยได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมโล่และประกาศนียบัตร โดยในทีมดังกล่าวมีรายชื่อสมาชิก ดังนี้

 1. นายธนพล แพเสือ
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100228    
 2. นางสาวขวัญรัตนา อินถนอม
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100251
 3. นางสาวชนาธิป แสงทอง
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100263
 4. นางสาวชนิตา คงศรี
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100291
 5. นางสาวสาธิดา ยุวทองไท
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 เลขทะเบียน 5601100305

     โดยมี อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย