คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย โดย TLAA และ OLICD ประจำปีการศึกษา 2558 โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน คือ

  1. นายทักษ์ดนัย แสวงพันธ์
    นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3
  2. นายนิวัฒน์ วงศ์รักษ์
    นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2

     โดยทางสมาคมได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิต นักศึกษา และนักเรียนจากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับทุนในประเภทต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลลรูม A-B โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้อาจารย์ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 2 ท่านในวันดังกล่าว