เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานตำนานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 2 ณ บ้านขนมไทย และเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมเกี่ยวกับขนมไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลานานจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจชั้นปีต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษจากการลงพื้นที่จริง ณ แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พร้อมกับได้ทดลองทำขนมไทยชนิดต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่น โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านขนมหวานจากบ้านขนมไทย คลองขนมหวาน จังหวัดนนทบุรี ร่วมสอนวิธีการทำและให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละขั้นตอน