สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันเทรดหุ้นจำลองโดยใช้โปรแกรม CLICK2WIN ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ และได้นำความรู้เรื่องการลงทุนในหลักทรัพย์จากห้องเรียน ไปปฏิบัติในโลกเสมือนจริง

     สาขาวิชาการเงิน จึงขอประกาศผลผู้ได้รับรางวัล TRADER OF THE MONTH และ THE CAMPUS CHAMPION จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2556 นักศึกษาที่ชนะเลิศ 3 อันดับแรกของแต่ละตลาดฯ ซึ่งได้เข้ารับรางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน โดยผลผู้ได้รับรางวัล TRADER OF THE MONTH และ THE CAMPUS CHAMPION ในตลาด SET และ TFEX มีรายนามดังต่อไปนี้

 

++ Trader of the Month เดือนสิงหาคม (SET)

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

ผลตอบแทนรวม (%)

1

5401103077

น.ส. กิ่งกาญจน์

นวลแก้ว

บริหารธุรกิจ

8.37

2

5401103016

นายชวิน

ตยาคี

บริหารธุรกิจ

4.90

3

5401100037

นายณัฐ

ศรีสุขสมวงศ์

บริหารธุรกิจ

3.04

4

5308100021

นายอัครเดช

เดชรัตน์

นิติศาสตร์

0.16

5

5401103170

เสฏฐพงษ์

ภานุรัตน์พิชิต

บริหารธุรกิจ

0.0056%

++ The Campus Champion เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน (SET)

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

ผลตอบแทนรวม (%)

1

5301102192

นายธีรวัฒน์

พรหมเรือง

บริหารธุรกิจ

  32.83

2

5401102062

นายวรัตน์

นิรันดร์ตกาล

บริหารธุรกิจ

11.68

3

5401103037

นายธีรศิลป์

นุชพุก

บริหารธุรกิจ

11.38

4

5301103147

นายสุธาศิน

ทิพย์เวศ

บริหารธุรกิจ

9.76

5

5501103030

น.ส. พิชามญชุ์

ธนะอนันต์มงคล

บริหารธุรกิจ

9.66

6

5401103077

น.ส. กิ่งกาญจน์

นวลแก้ว

บริหารธุรกิจ

9.31

7

5401100037

นายณัฐ

ศรีสุขสมวงศ์

บริหารธุรกิจ

9.09

8

5503100037

นายนราวิชญ์

โสบุญ

เศรษฐศาสตร์

7.44

9

5505106027

นายธนดนย์

จันทะคุณ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.27

10

5308100021

นายอัครเดช

เดชรัตน์

นิติศาสตร์

6.01

11

5401103073

น.ส. สาวิตรี

ผิวแก้วดี

บริหารธุรกิจ

5.53

12

5501103605

นายณัฐพล

อรุณทัต

บริหารธุรกิจ

4.97

13

5503100102

นายพักตร์ภูมิ

วงศ์หงษ์

เศรษฐศาสตร์

4.96

++ The Campus Champion เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน (TFEX)

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ

นามสกุล

คณะ

ผลตอบแทนรวม (%)

1

5401102062

นายวรัตน์

นิรันดร์ตกาล

บริหารธุรกิจ

89.44

2

5401103016

นายชวิน

ตยาคี

บริหารธุรกิจ

70.03

3

5401108009

นายทรงรุ่ง

โรจนบุรานนท์

บริหารธุรกิจ

60.69

4

5401103074

น.ส. นพทพร

ปัญญามี

บริหารธุรกิจ

47.98

5

5401108008

นายวิชิต

แซ่ตัน

บริหารธุรกิจ

40.61

6

5302100122

น.ส. เกษหทัย

สุขวิบูลย์

บัญชี

31.50

7

5403100058

น.ส. จินตนา

แขไข

เศรษฐศาสตร์

23.61

8

5401108025

นายณฤทธิ์

กรีณาวงษ์

บริหารธุรกิจ

9.24

9

5301103003

น.ส. นวลจันทร์

อุดมสินค้า

บริหารธุรกิจ

0.47