ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

Piraphong Foo อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ
Dr. Piraphong Foosiri
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asawin Pas

อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม
Dr. Asawin Pasutham
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yaowalak Chit

อาจารย์เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม
Ms. Yaowalak Chitwarodom
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ratchada Too

อาจารย์รัชดา ธูปทอง
Ms. Ratchada Toopthong
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wiriya Lak

คุณวิริยา ลัคนาวัฒน์
Mrs. Wiriya Lakanawat
เลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.