หัวหน้าและผู้อำนวยการหลักสูตร

++ หัวหน้าหลักสูตรระดับปริญญาตรี

Wisanu Lau

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ เหลืองลออ
Asst.Prof. Wisanu Launglaor
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anuchat Cha

อาจารย์ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง
Dr. Anuchat Chamchong
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prawpun Int ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรวพรรณ อินทรเกษม
Asst.Prof. Prawpun Intaragasam
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
pawinee pet

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง
Asst.Prof. Dr.Pawinee Petchsawang
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uachit Tha

อาจารย์เอื้อจิต ทัศนะภาคย์
Ms. Uachit Thasnapark
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vechayan Cho

อาจารย์เวชยันต์ ช่วยชูวงษ์
Mr. Vechayan Choychoowong
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prapa Tan

อาจารย์ประภา ตันติประเสริฐสุข
Ms. Prapa Tantiprasertsuk
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thanathorn Vaj

อาจารย์ ดร.ธนธร วชิรขจร
Dr. Thanathorn Vajirakachorn
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uthai Rat

อาจารย์อุทัย รัตน์วิจิตต์เวช
Mr. Uthai Ratwichitwach
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rawida Wir

อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา
Dr. Rawida Wiriyakitjar
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Asawin Pas

อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม
Dr. Asawin Pasutham
รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาการจัดการโลจิสติกส์
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lissara Tac

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล
Asst.Prof.Lissara Tachasermsukkul
หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Li Li

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ ลิ
Asst.Prof. Dr. Li Li

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

++ ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

Piraphong Foo

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ
Dr. Piraphong Foosiri
รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nattapan Bua

อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์
Dr. Nattapan Buavaraporn
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.