เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ

kittipong pon

คุณกิตติพงษ์ พงศาวลีนุกูลกิจ
Kittipong Pongsawaleenukoonkit
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.บ. (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

jiraporn-ka

คุณจิราภรณ์ ขะมาลา
Jiraporn Kamala
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- B.A. (General Management)
Rajabhat University Valaya-Alongkorn

patumrat ch

คุณปทุมรัตน์ เจริญถาวรนนท์
Patumrat Charoenthawonnon
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.บ. (ผู้ประกอบการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

phatcharee-bu

คุณพัชรี บุญทวีคุณ
Phatcharee Bunthaveekun

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- B.A. (General Management)
Chandrakasem Rajabhat University

Panitnan Wet

คุณพนิตนันท์ เวชศาสตร์
Panitnan Wetchasart

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

luckana ke

คุณลักขณา เกษไตรกุล
Luckana Kettrikul
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Suwit kie

คุณสุวิทย์ เกียรติปิติพรชัย
Suwit Kietpitiphonchai

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บธ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ussanee-au

คุณอุษณีย์ อักษรกาญจน์ 
Ussanee Aksorngan

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

B.S. (Information System Business) 
Rajamangala University of Technology, Thailand