รายนามคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

++ รายนามคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก-ถ

Gun Ind

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญช์ อินทรโกเศศ
Asst.Prof.Dr.Gun Indrakoses
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Business Administration), Texas Tech University, U.S.A.
- บธ.ม. (การตลาด, การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Kittinand Ban

อาจารย์ ดร. กิตตินันท์ พันธุมสุต
Dr.Kittinand Bandhumasuta
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (การตลาด) ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บธ.บ. (การตลาด)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jaratchwahn Ja

อาจารย์ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์
Dr.Jaratchwahn Jantarat
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Management), Mahidol University
กจ.. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล
Jakarin Sri

อาจารย์ ดร.จักรกรินทร์ ศรีมูล
Dr.Jakarin Srimool
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Doctor of Economics, Kyoto University, Japan
- Master of Economics, Kyoto University, Japan
- B.B.A. (International Business Management), Assumption University, Thailand
Jintana Vae

อาจารย์จินตนา แววศรีเพริด
Ms.Jintana Vaewsriproed
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Thanita Kon         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานิตา ฆ้องฤกษ์
Asst.Prof.Dr. Thanita Kongrerk
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.B.A., The American College in London, London, U.K.
- Certificate in Computer Practice, California State University (Long Beach), California, U.S.A.         
- Graduate Diploma in Business (Marketing), Edith Cawan University, Perth, Australia
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Nattapan Bua

อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์
Dr.Nattapan Buavaraporn
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Operations Management), The University of Nottingham, the UK.
- MRes (Mangement Science), Lancaster University, the UK.
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

duangjai kum อาจารย์ดวงใจ กัมพลานุวัตร
Ms.Duangjai Kumpalanuwat
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- พบ.ม. (การบริหารงานบุคคล) (เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บธ.บ. (การเลขานุการ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย