รายนามคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

++ รายนามคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก-ถ

Kritsanapong Phu อาจารย์กฤษณพงศ์ ภู่กลาง
Mr.Kritsanapong Phuklang

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คศ.บ. (การโรงแรมและภัตราคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (การเดินทางและท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                            

Gun Ind

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญช์ อินทรโกเศศ
Asst.Prof.Dr.Gun Indrakoses
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Business Administration), Texas Tech University, U.S.A.
- บธ.ม. (การตลาด, การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Kittinand Ban

อาจารย์กิตตินันท์ พันธุมสุต
Mr.Kittinand Bandhumasuta
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (การตลาด) ภาคภาษาอังกฤษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บธ.บ. (การตลาด)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Jaratchwahn Ja

อาจารย์ ดร.จรัชวรรณ จันทรัตน์
Dr.Jaratchwahn Jantarat
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Management), Mahidol University
กจ.. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหิดล
Jakarin Sri

อาจารย์ ดร.จักรกรินทร์ ศรีมูล
Dr.Jakarin Srimool
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Doctor of Economics, Kyoto University, Japan
- Master of Economics, Kyoto University, Japan
- B.B.A. (International Business Management), Assumption University, Thailand
Jintana Vae

อาจารย์จินตนา แววศรีเพริด
Ms.Jintana Vaewsriproed
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 no-photo

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
Asso.Prof. Dr.Chiradet Ousawat
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Decision Sciences), University of Oregon, USA.
- M.Sc. (Industrial Engineering), Lehigh University, USA.
- MBA (Decision Sciences), University of Oregon, USA.
- วศ.บ. (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 no-photo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ จรัญญาพร
Asst.Prof.Jutamart Jarunyaporn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศศ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Jainuch Pra

อาจารย์ใจนุช ประยูรชาติ
Ms. Jainuch Prayoorachart

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.Com. (Hospitality Management), University of Western Sydney Hawkesbury, Australia
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นศ.บ. (วิทยุโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยรังสิต

Thanita Kon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐานิตา ฆ้องฤกษ์
Asst.Prof. Thanita Kongrerk
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.B.A., The American College in London, London, U.K.
- Certificate in Computer Practice, California State University (Long Beach), California, U.S.A.         
- Graduate Diploma in Business (Marketing), Edith Cawan University, Perth, Australia
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

thitikan sa

อาจารย์ ดร.ฐิติกานท์  สัจจะบุตร
Dr.
Thitikan Satchabut
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. in Recreation, Park and Tourism Sciences from Texas A&M University
-
M.S. in Natural Resources Management from Asian Institute of Technology
-
B.S. in Regulatory Science Environmental Biology from University of Arkansas at Pine Bluff

Nattapan Bua

อาจารย์ ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์
Dr.Nattapan Buavaraporn
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Operations Management), The University of Nottingham, the UK.
- MRes (Mangement Science), Lancaster University, the UK.
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

duangjai kum อาจารย์ดวงใจ กัมพลานุวัตร
Ms.Duangjai Kumpalanuwat
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- พบ.ม. (การบริหารงานบุคคล) (เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บธ.บ. (การเลขานุการ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย