รายนามคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

++ รายนามคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ท-ม

Thasana Boo

อาจารย์ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
Dr.Thasana Boonkwan
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- D.B.A. (International Management), Nova Southeastern University, Florida, U.S.A.                      
- M.B.A. (Finance), University of Wisconsin, U.S.A.
- บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thongtippha Vir รองศาสตราจารย์ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
Assoc.Prof.Thongtippha Viriyapan
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Master of Management Public Administration, University of Phillippines, Phillippines
- น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Chaiyapoj Cha

อาจารย์นันทวัฒน์ ธนสารเศรณีวณิช
Mr.Nantawat Tanasarnsreniwanich

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. การจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Thanoot Iam

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนุตร์ เอี่ยมอร่าม
Asst.Prof. Thanoot Iam-aram

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.บ. (พาณิชย์นาวี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

thitapon ou

อาจารย์ ดร.ธฤตพน อู่สวัสดิ์
Dr. Thitapon Ousawat
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. in Management Science (Finance), Illinois Institute of Technology
- M.B.A. (Finance), University of Oregon, USA
- วศ.บ. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
tidarat pon

อาจารย์ธิดารัตน์ พงษ์วชิรินทร์
Ms. Tidarat Pongvachirint
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.B.A. (Technology Management) Assumption University
- B.B.A. (Marketing) Assumption University

Theeranuch Pus ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ
Asst.Prof.Dr. Theeranuch Pusaksrikit
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Marketing), The University of Manchester, the UK.
- M.B.A. (International Business), Saint Mary’s University, Canada
- บธ.บ. (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Teerin Van

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีริน วาณิชเสนี
Asst.Prof.Dr. Teerin Vanichseni
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Tropical Agriculture), Kasetsart University
- M.B.A. (Finance and Strategic Management), Chulalongkorn University
- M.Sc. (Environmental Engineering), New Jersey Institute of Technology, USA
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย
Dr. Nongnapad Kaewploy
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- D.B.A., Swinburne University of Technology, Australia
- พบ.ม. (การบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

notthamon kan

อาจารย์นทธ์ธมนต์ กรรณิกา
Ms. Notthamon Kannika
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) มหาวิทยาลัยบูรพา

Napawan Kan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์
Asst.Prof.Dr.Napawan Kananurak
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- D.M. (Doctor of Management; Business Management) Suan Dusit Rajabhat University
- M.B.A. (Marketing), University of New Haven, U.S.A.
- B.B.A. (Accounting), Ramkhamhaeng University

naree won

อาจารย์ ดร.นารี วงศ์เลิศคุณากร
Dr.Naree Wonglertkunakorn
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ปร.ด. (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- M.A. (Leadership), Shorter University, U.S.A.
- BB.A., Shorter University, U.S.A.
Nipa Wir

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา วิริยะพิพัฒน์
Asst.Prof.Nipa Wiriyapipat
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บธ.บ. (การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Boonlert Jit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
Asst.Prof. Dr.Boonlert Jitmaneeroj
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Finance), University of Essex, the UK.
- บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Budsara Eur

อาจารย์บุษรา เอื้อจิระพงษ์พันธ์
Ms.Budsara Eurjirapongpun
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.Sc. (Strategic Supply Chain Management), University of East Anglia, the UK.
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Benyawarath Nit

อาจารย์เบญญาวรัชญ์ นิธิธนัตชินภัทร์
Ms.Benyawarath Nithithanatchinnapat
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.B.A. (Finance), The University of Akron, Ohio, U.S.A.
- M.Sc. (Management Information Systems), The University of Akron, Ohio, U.S.A.
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

Prasert Sir

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ
Dr.Prasert Sirisereewan
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- D.B.A. (Business Administration), Chulalongkorn University
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภบ. (เภสัชกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Prathanporn Sop

อาจารย์ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ
Ms.Prathanporn Sopajitwattana
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศ.บ. (การคลัง, การค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Prasit Mah อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด
Dr.Prasit Mahamad
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- D.B.A., Manchester Business School University of Manchester, the UK.
- M.B.A. (International Banking and Finance) University of Birmingham, the UK.
- M.A. Economics (First Division) University of Karachi, Pakistan.
- B.A. (Hons) Economics (First Division) University of Karachi, Pakistan.
Pranee Eam

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เอี่ยมละออภักดี
Asst.Prof.Dr.Pranee Eamlaorpakdee
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. in Commerce, Agra University, India
- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ค.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Prawannarat Sun

อาจารย์ปวัณรัฒน์ สันติธรรมสุททิ์
Ms. Prawannarat Suntithamsoot
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Master Economie et Management Université de Perpignan, France
- บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Paveena Nil

อาจารย์ปวีณา นิลพงษ์
Ms.Paveena Nilphong
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Piyarat Pip

อาจารย์ปิยะรัตน์ พิพิธวณิชธรรม
Ms.Piyarat Pipitvanichtham
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.B.A., Swinburne Institute of Technology, Australia
- บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Pussadee Pol

อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์
Dr.Pussadee Polsaram
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- D.B.A. (Business Administration), Chulalongkorn University
- M.B.A. (International Business), University of Wisconsin Whitewater, U.S.A.
- ค.ม. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บธ.บ. (การเลขานุการ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Panita Sur

อาจารย์ ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา
Dr.Panita Surachaikuwattana
Email :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Organisation and Management), Imperial College London, UK
M.Sc. (Management), Lancaster University, UK
อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pharit The

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤทธิ์ เทศจีบ
Asst.Prof.Pharit Thetchip
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- พบ.ม. (การจัดการ) (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บธ.บ. (การเงิน) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Pantitra Put

อาจารย์ ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์
Dr.Pantitra Putamanonda
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Hospitality and Food Service Management), University of Surrey, U.K.
- Master of Management (Hospitality Business), Cornell University, U.S.A.
- B.B.A. (International Business), Chulalongkorn University

Pitsamorn Kil

อาจารย์ ดร.พิศมร กิเลนทอง
Dr.Pitsamorn Kilenthong
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. Business Administration (Marketing), University of Illinois at Chicago, USA
- M.A. Economics, The Ohio State University, USA
- M.A. Economics, Kobe University, Japan
- บธ.บ. (การธนาคารและการเงิน) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Piraphong Foo

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ
Dr. Piraphong Foosiri
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- D.B.A. (Management), Nova Southeastern University, Florida, U.S.A.
- M.B.A. (MIS), Nova Southeastern University, Florida, U.S.A.
- B.B.A. (Marketing), Florida Metropolitan University, U.S.A.

Prawpun Int

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรวพรรณ อินทรเกษม
Asst.Prof. Prawpun Intaragasam
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (การบริหารการเงิน) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Pairin Som

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ สมภพสกุล
Asst.Prof. Pairin Somphobskul
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- พณ.ม. (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บช.บ. (การธนาคารและการเงิน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

pawinee pet

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง
Asst.Prof. Dr.Pawinee Petchsawang
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Human Resource Development), University of Tennessee (Knoxville), U.S.A.
- พศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วท.บ. (จิตวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Phusit Won

อาจารย์ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
Dr. Phusit Wonglorsaichon
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- D.B.A. , Nova Southeastern University, U.S.A.
- M.B.A. Business Administration (Honer) University of Indianapolis, U.S.A.
- วท.บ. (วัสดุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย