รายนามคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ

++ รายนามคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ย-ฮ

Yupin Pit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน พิทยาวัฒนชัย
Asst.Prof. Yupin Pitayavatanachai
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Distinguish Scholarship, Pittsburg University, U.S.A.
- M.B.A. (Marketing), Swinburne University of Technology, Australia

- Certificate in Business English (LIOJ), Japan
- พศ.ม. (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Yaowalak Chit

อาจารย์เยาวลักษณ์ จิตต์วโรดม
Ms. Yaowalak Chitwarodom
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Rawida Wir

อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา
Dr. Rawida Wiriyakitjar
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Family Business Entrepreneurship & Service Quality), University of Central Lancashire, U.K.
- PG Cert. (Business and Management Research Methods),
University of Central Lancashire, U.K.
- M.Sc. (Hospitality & Tourism), University of Surrey, U.K.

- บธ.บ. (การโรงแรมและการท่องเที่ยว) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Ratchada Too อาจารย์รัชดา ธูปทอง
Ms. Ratchada Toopthong
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Master of International Tourism and Hotel Management, Southern Cross University, Australia
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยรังสิต

Rojanasak Cho

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนศักดิ์ โฉมวิไลลักษณ์
Asst.Prof.Dr. Rojanasak Chomvilailuk
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Marketing and Management), Charles Sturt University, Australia
- พบ.ม. (การจัดการการตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Lalita Hon

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
Asst.Prof. Dr. Lalita Hongratanawong
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. in Management Science (Finance), Illinois Institute of Technology, U.S.A.
- M.S. Finance, Illinois Institute of Technology, U.S.A.
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บช.บ. (สารสนเทศทางการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Laddawan Lak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ
Asst.Prof.Dr. Laddawan Lakhamat
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Entrepreneurship and Innovation), Swinburne University of Technology, Australia
- M.Com. (Business), Macquarie University, Australia
- สารสนเทศมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- บธ.บ. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Lissara Tac

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล
Asst.Prof. Lissara Tachasermsukkul
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์
- ศ.บ. (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Wongduean Sim อาจารย์วงเดือน สิมะโชคดี
Ms. Wongduean Simachokedee
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.I.M. (Hotel and Tourism Management), Schiller International University, London, U.K.
- อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Wanrapee Ban ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
Asst.Prof.Dr.Wanrapee Banchuenvijit
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Finance), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.
- M.B.A. (Finance), The University of Texas at Arlington, U.S.A.
- บธ.บ. (การธนาคารและการเงิน) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Wisanu Lau

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ เหลืองลออ
Asst.Prof.Wisanu Launglaor
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บธ.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Vechayan Cho

อาจารย์เวชยันต์ ช่วยชูวงษ์
Mr. Vechayan Choychoowong
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.Com. (Operations Management), University of Wollongong, Australia                        
- บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Sarinya Lao

อาจารย์ศรินยา ละอองอินทร์ ทยานศิลป์
Ms. Sarinya La-ong-in Thayarnsin
(ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

sasithorn sri

อาจารย์ศศิธร ศรีสุข
Ms. Sasithorn Srisuk
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.บ. (การเลขานุการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Sakdipon Jua

อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล
Dr. Sakdipon Juasrikul
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. in Business Administration (Strategic Management & Entrepreneurship)
Washington State University, U.S.A.
- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Sirirat Rat

อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์
Dr. Sirirat Rattanapituk
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Marketing), Imperial College London, the UK
- M.B.A. (Marketing) (English Program), National Institute of Development Administration

- B.A. (Business English), Assumption University
Sivarit Sul

อาจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ สุนทรเสณี
Dr. Sivarit Sultornsanee
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. in Computer and Financial Engineering, Northeastern University Boston, USA
- M.Sc. in Electrical and Computer Engineering, University of Massachusetts, USA
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Supasan Pree

อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต
Dr. Supasan Preedawiphat
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บธ.ด. (การจัดการ:หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- MSc. in Manufacturing Systems Engineering, The University of Warwick, UK
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Somluck Kli

อาจารย์สมลักษณ์ กลิ่นแก้วบุญวงศ์
Ms. Somluck Klinkaewboonvong
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.บ. (การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Sawaros Sri

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรส ศรีสุตโต
Asst.Prof. Dr. Sawaros Srisutto
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Doctor of Philosophy in Marketing, Lincoin University, New Zealand
- Master of Business Administration Tennessee State University, USA
- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Siripan Dee

อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ ดีศีลธรรม
Dr. Siripan Deesiltham
Email :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. in Management (Marketing), Royal Holloway University of London, United Kingdom
- Associate Fellow of the Higher Education Academy, United Kingdom
- M.B.A. (Marketing), University of the Thai Chamber of Commerce
- B Sc. (Mathematics), Burapha University

Siriphan Won

อาจารย์ ดร.สิริพันธ์ วงศ์อินทวัง
Dr. Siriphan Wongintavung
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Doctor of Management (Business Management) Suan Dusit Rajabhat University
- Master of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand
Bachelor of Business Administration (Marketing) (1st Class Honors) University of the Thai Chamber of Commerce

Sirivan Cho

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริวรรณ โฉมจำรูญ
Asst.Prof. Sirivan Chomjumroone
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.Sc. (Finance), University of Baltimore, U.S.A.
- บธ.บ. (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

Sukanya Pus

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์
Asst.Prof. Sukanya Pusuwanaratana
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- พบ.ม. (การบริหารการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน

Suda Pee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ปีตะวรรณ
Asst.Prof. Suda Peetawan
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- พณ.ม. (การจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บช.บ. (การธนาคารและการเงิน)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ
Dr. Suthawan Chirapanda
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (International Management and Marketing Strategy) University of Leeds, U.K.
- Master of Commerce (Small Business Management and Entrepreneurship),
The University of New England, Australia

- ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์-บริหารงานคลัง) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

supaporn vee

อาจารย์สุภาพร วีระวุฒิพล
Ms. Supaporn Veeravutthiphol
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- พบ.ม. (การบริหารงานบุคคล) (เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- บธ.บ. (การเลขานุการ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

sumitra auv

อาจารย์ ดร.สุมิตรา อัศว์ไชยตระกูล
Dr. Sumitra Auschaitrakul
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. Management (Marketing), McGill University, Canada
- M.B.A. (Marketing and Finance) (Honors), National Institute of Development Administration
- B.A. (Journalism and Mass Communication) (Honors), Thammasat University

suvaroj kem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรจน์ เขมาวุฒานนท์
Asst.Prof. Dr. Suvaroj Kemavuthanon
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Commerce), University of Birmingham, UK
- M.P.A. (Policy Studies), National Graduate Institute for Policy Studies, Japan
- ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษวิทยา) (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Saovanit Cha

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์ จันทนโรจน์
Asst.Prof. Saovanit Chantanaroj
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.B.A. (Industrial Management), Pacific State University, U.S.A.
- บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

saengdow pra

อาจารย์ ดร.แสงดาว ประสิทธิสุข
Dr.Saengdow Prasittisuk
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ph.D. (Human Resources and Industrial Relations), The University of Illinois, USA.
- M.A. (Human Resources and Industrial Relations), University of Minnesota, USA.

- M.A. (Labour Economics and Human Resources Management) (International Program), Chulalongkom University
- B.A. (Political Science), Michigan State University, USA.

Anuchat Cha

อาจารย์ ดร.อนุฉัตร ช่ำชอง
Dr. Anuchat Chamchong
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- M.B.A., University of Southern Colorado, U.S.A.

- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

angsuthon sr

อาจารย์ ดร.อังศุธร ศรีสุทธิสอาด
Dr. Angsuthon Srisuthisa-ard
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. in Business Administration (Management), Syracuse University, U.S.A.
-
M.S. (Human Resource Management), Johns Hopkins University, U.S.A.
- ร.บ. (
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 no-photo ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสนา ศรีประเสริฐ
Asst.Prof.Angsana Sriprasert
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Certificate of Visiting Scholar in Business, Pittsburgh State University USA.
- M.B.A.( General) Ball State University U.S.A.
- น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บช.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Acharapan Lea

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราพรรณ ลีฬพันธ์
Asst.Prof. Acharapan Lealaphan
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- พณ.ม. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Anchalee The

อาจารย์อัญชลี เทพรัตน์
Ms. Anchalee Thepparatana
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Asna-urai Tec

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์
Asst.Prof. Asna-urai Techasawat
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- บธ.ม. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Asawin Pas

อาจารย์ ดร.อัศวิณ ปสุธรรม
Dr. Asawin Pasutham
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Ph.D. (Operations Management), Aston University, U.K.
- M.M. (Telecommunications), University of Dallas, Texas, U.S.A.

- M.B.A. (Industrial Management), University of Dallas, Texas, U.S.A.
- บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Ekachai Api

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล
Asst.Prof.Dr. Akachai Apisakkul
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- D.B.A., Nova Southeastern University, Florida, U.S.A.
- ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Uachit Tha

อาจารย์เอื้อจิต ทัศนะภาคย์
Ms. Uachit Thasnapark
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- M.B.A., Swinburne University of Technology, Australia
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                
- ศ.บ. (การเงินการธนาคารและการคลัง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์