คณะบริหารธุรกิจ
“เรียนบริหารธุรกิจแนวใหม่ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบนักธุรกิจ”

ความฝันของคนรุ่นใหม่ล้วนต้องการเป็นเจ้าของกิจการฃนักธุรกิจและนักบริหารมืออาชีพคณะบริหารธุรกิจจึงเป็นคณะยอดนิยมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่สร้างเจ้าของกิจการชั้นนำมาแล้วมากมายด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งนักธุรกิจมืออาชีพพร้อมด้วยอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดจนการฝึกปฏิบัติให้สัมผัสประสบการณ์จริงแบบนักธุรกิจเตรียมพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างมั่นใจเลือกเส้นทางสู่นักบริหารมืออาชีพ
การจัดการ (Management)
เรียนรู้ศาสตร์ แห่งการจัดการ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ และการวางยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อเตรียมทักษะความพร้อม สำหรับผู้ต้อง
การมีกิจการเป็นของตนเอง
กลุ่มวิชาที่เปิด (Track)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
(Business Modernization Management)

การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Innovative Management)
การตลาด (Marketing)
เรียนรู้แนวคดิการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
วิจัยพฤตกิรรมของผู้บริโภค ตลอดจน การดำเนินงานด้านการตลาด เพอื่ก้าวสู่เส้นทาง นักการตลาดขององค์กรชั้นนา
กลุ่มวิชาที่เปิด (Track)
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
การตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing)
การตลาดค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่
(Retail&Wholesale Marketing)

การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)
การบริหารธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
การเงิน (Finance)
ศึกษาหลักการบริหารการเงิน การจัดการ
สภาพคล่อง หลักการลงทุน ตลอดจนนโยบายด้านการเงิน เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักบริหารการเงินมืออาชีพ
กลุ่มวิชาที่เปิด (Track)
การเงินและการธนาคาร
(Corporate Finance and Banking)

การลงทุนและวาณิชธนกิจ
(Investment and Investment Banking)

ฟินเทค (Fintech)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
สามารถนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถขายสินค้าในระบบออนไลน์ สามารถบริหารจัดการโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
กลุ่มวิชาที่เปิด (Track)
ธุรกิจระหว่างประเทศดิจิตอลDigital
(International Business)
 
การค้าโลกาภิวัฒน์ การค้านำเข้า ส่งออก และ แฟรนไชส์
(Global Trade, Import Export & Franchise)

บริการระหว่างประเทศสำหรับสตาร์ทอัพ
(International Services for Startup)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การเรียนรู้ศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบการทำงานด้านการจัดการและวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล การใช้ข้อมูลทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อช่วยการตัดสินใจทางธุรกิจ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฎิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนและการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กร
กลุ่มวิชาที่เปิด (Track)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ดิจิทัล (Digital HRM)
 
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หลักสูตรเน้นผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจออนไลน์ ซึ่งต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีออนไลน์  การออกแบบเว็บไซต์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   และการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความสำเร็จของธุรกิจ   โดยเนื้อหาของหลักสูตรส่งเสริมความเป็นผู้นำด้านธุรกิจออนไลน์ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จ
กลุ่มวิชาที่เปิด (Track)
นวัตกรรมดิจิทัลและการออกแบบ
(Digital Innovation and Design)

การสร้างธุรกิจออนไลน์
(Online Business Creation)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
เรียนรู้ศาสตร์ แห่งการจัดการ หลักการบริหารองค์กร การตัดสินใจทางธุรกิจ และการวางยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อเตรียมทักษะความพร้อม สำหรับผู้ต้อง
การมีกิจการเป็นของตนเอง
กลุ่มวิชาที่เปิด (Track)
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
(Business Modernization Management)

การจัดการเพื่อนวัตกรรม (Innovative Management)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
เรียนรู้แนวคดิการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
วิจัยพฤตกิรรมของผู้บริโภค ตลอดจน การดำเนินงานด้านการตลาด เพอื่ก้าวสู่เส้นทาง นักการตลาดขององค์กรชั้นนา
กลุ่มวิชาที่เปิด (Track)
เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ (สำหรับผู้เรียน ปวส.)
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
การตลาดเชิงกิจกรรมพิเศษ (Event Marketing)
การตลาดค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่
(Retail&Wholesale Marketing)

การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing)
การบริหารธุรกิจการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต