ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ UTCC CookBook ประจำปีการศึกษา 2556

859990 617323828283878 321976225 o web

     กองวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2556 (UTCC CookBook) ใน 5 กลุ่มการอบรม คือ

  1. กลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (อบรมระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2557)
  2. กลุ่มภาษีอากร (อบรมระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2557)
  3. กลุ่มการมาตรฐาน (อบรมระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557)
  4. กลุ่มธุรกิจธนาคาร (อบรมระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2557)
  5. กลุ่มธุรกิจสายการบิน (อบรมระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557)
    *นักศึกษาสามารถเลือกอบรมมากกว่า 1 กลุ่ม ในกรณีที่ช่วงเวลาการอบรมไม่ตรงกัน*

     โครงการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 31 มีนาคม 2557 โดยชำระค่าลงทะเบียนกลุ่มละ 500 บาท ที่กองการเงิน (อาคาร 10 ชั้น 1) และดำเนินการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ www.utcc.ac.th/cookbook/ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยจำนวน 15 ชั่วโมง (ระดับคณะวิชา) และได้รับการบันทึกว่าผ่านการอบรมในเอกสาร Transcript รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โครงการสหกิจศึกษา กองวิชาการ ฝ่ายวิชาการ (อาคาร 10 ชั้น 5) หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.utcc.ac.th/cookbook/ และ UTCC COOKBOOK Facebook Page