Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

คณะบริหารธุรกิจในข่าวและสื่อต่าง ๆ

 • ม.หอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แกนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง The Residence โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

  Read More
 • สถาบันไทยพัฒน์ ตั้ง “กรรมการเครือข่ายยั่งยืน” มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อปี พ.ศ.2555 และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการลงทุนทางสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการว่าด้วยหลักการลงทุนทางสังคม ซึ่งเป็นความริเริ่มที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ได้แถลงข่าวถึงการจัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

ข้อมูลอาจารย์และข้อมูลสำหรับติดต่ออาจารย์ (Contact Information)

ชื่ออาจารย์ภาษาไทย ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์
ชื่ออาจารย์ภาษาอังกฤษ Dr.Boonlert Jitmaneeroj
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 21 ชั้น 7 ห้อง 21703
เบอร์ห้องพักอาจารย์ โทรศัพท์ภายใน 02-697- 6640 หรือ มือถือ  082-441 2495
อีเมลอาจารย์  
Office Hours  วันพุธและวันศุกร์ เวลา 08 00 - 11:00 น.

 

ตำแหน่ง (Academic Employment)

ปี 2558 -ปัจจุบัน ผศ. ม.หอการค้าไทย
ปี 2553 - 2558 อาจารย์ ม.หอการค้าไทย
ปี 2549 – 2553 Research & Teaching Assistant (University of Essex)

 

ประวัติการศึกษา (Education)

ปริญญาเอก Ph.D. in Finance, University of Essex
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า กัรตินิยมอับดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

 • Behavior Finance
 • Investment and Portfolio Management

 

วิชาที่สอนในปัจจุบัน (Teaching)

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น
DB771 ทฤษฏีและกลยุทธ์การลงทุนอย่างชาญฉลาด ป.เอก
BF502 การวิเคราะห์การลงทุมอย่างชาญฉลาด ป.โท
BA514 การจัดการการเงิน ป.โท (ภาคภาษาอังกฤษ).
BF309 การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ ป.ตรี
BF405 ตราสารหนี้และสารทุน ป.ตรี

 

อาจารย์ที่ปรึกษาในปัจจุบัน (Services)

สาขา กลุ่ม รหัสนักศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์ L2 58

 

Download CV More Back