ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับฟังคำชี้แจงสำหรับการเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ ปีการศึกษา 2557

859753 618343354848592 74765657 o web

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ  (รหัส 57011xx6xx) ที่เข้าศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงสำหรับการเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตจัดเตรียมเอกสารมาในวันปฐมนิเทศ ดังนี้

  • สำหรับนักศึกษาที่มาจากต่างสถาบัน
    • เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
    • เอกสารคำอธิบายรายวิชา เฉพาะรายวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป จำนวน 1 ชุด (ต้องมีการประทับตราของสถาบันนั้น ๆ)
  • สำหรับนักศึกษาในสถาบัน
    • เอกสาารแสดงผลการเรียน (สามารถพิมพ์จากระบบบบริการนักศึกษาได้)

     โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาข้างต้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ผ่านทางเว็บไซต์ (ด้านล่าง) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6105

 

 ++ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ++
++ ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 ++
++ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง ++