Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

คณะบริหารธุรกิจในข่าวและสื่อต่าง ๆ

 • ม.หอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม

  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ คณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนในการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานจริงให้แกนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง The Residence โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท

  Read More
 • สถาบันไทยพัฒน์ ตั้ง “กรรมการเครือข่ายยั่งยืน” มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย

  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) เมื่อปี พ.ศ.2555 และได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการลงทุนทางสังคม โดยสำนักงานเลขาธิการว่าด้วยหลักการลงทุนทางสังคม ซึ่งเป็นความริเริ่มที่สนับสนุนโดยสหประชาชาติ ได้แถลงข่าวถึงการจัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3

 

ข้อมูลอาจารย์และข้อมูลสำหรับติดต่ออาจารย์ (Contact Information)

ชื่ออาจารย์ภาษาไทย ผศ.ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล
ชื่ออาจารย์ภาษาอังกฤษ Ass.Prof. Lissara Tachasermsukkul
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 24 ชั้น 12 ห้อง 17
เบอร์ห้องพักอาจารย์ มือถือ 081-335 1070
อีเมลอาจารย์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office Hours  -

 

ตำแหน่ง (Academic Employment)

ปี 2527 -ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

 

ประวัติการศึกษา (Education)

ปริญญาเอก 2539     บธ.ม.(การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท 2527     พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี 2524    ศ.บ.  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

งานวิจัยที่สนใจ (Research Interests)

 • การเงิน

 

วิชาที่สอนในปัจจุบัน (Teaching)

รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น
BA 923 การเงินธุรกิจ ปี 3
BA205 การเงินธุรกิจ ปี 3
BF302 การจัดการทางการเงิน ปี 2

 

อาจารย์ที่ปรึกษาในปัจจุบัน (Services)

สาขา กลุ่ม รหัสนักศึกษา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ K1 เกินปี  

 

Download CV More Back