ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประชุมเพื่อเทียบโอนหน่วยกิต

460708 653984251284502 457975849 o web

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 57) ทุกคน ที่มีความประสงค์ในการเทียบโอนหน่วยกิต และยังไม่ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต เข้าร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน 7902 อาคาร 7 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการเทียบโอนหน่วยกิต จัดเตรียมเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้

  • อกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
    (สำหรับนักศึกษาในสถาบัน สามารถใช้เอกสารแสดงผลการเรียนจากระบบบริการนักศึกษาได้)
  • เอกสารคำอธิบายรายวิชา เฉพาะรายวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป จำนวน 1 ชุด (ต้องมีการประทับตราของสถาบันนั้น ๆ)
    (สำหรับนักศึกษาในสถาบันไม่ต้องใช้เอกสารนี้)

     สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิต สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ (คลิกที่นี่) หรือ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 7 ชั้น 11 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101 ในวันและเวลาทำการ