ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

กำหนดการเทียบโอนหน่วยกิต (สำหรับนักศึกษารหัส 56)

460708 653984251284502 457975849 o web

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 56) ทุกคน ที่มีความประสงค์ในการเทียบโอนหน่วยกิต เข้าร่วมการประชุมเพื่อทำการเทียบโอน ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

รอบที่ 1 : วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 7902 อาคาร 7 ชั้น 9

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการเงิน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการจัดการ

รอบที่ 2 : วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. ห้อง 7902 อาคาร 7 ชั้น 9

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     โดยในวันดังกล่าว ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด และสำเนาเอกสารคำอธิบายรายวิชาที่มีการประทับตราของสถาบันนั้น ๆ (เฉพาะในกรณีนักศึกษาต่างสถาบันเท่านั้น) สำหรับใช้ในการขอเทียบโอนหน่วยกิตมาด้วย โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิต (คลิกที่นี่)