ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการติวเสริมเพิ่มทักษะก่อนสอบกลางภาค (Update)

859990 617323828283878 321976304 o web

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ขอเชิญนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการบัญชี (AC914) การเงินธุรกิจ (BA205) การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับธุรกิจ (BA207) การจัดการการปฏิบัติการ (BA304) และหลักเศรษฐศาสตร์ 1 (EC911) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมโครงการติวเสริมเพิ่มทักษะก่อนสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

 • วิชาหลักการบัญชี (AC914)
  • ครั้งที่ 1 - วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 7703 อาคาร 7 ชั้น 7
  • ครั้งที่ 2 - วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ ห้องเรียน 7802 อาคาร 7 ชั้น 8
  • ครั้งที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 – 18.30 น. ณ ห้องเรียน 1403 อาคาร 1 ชั้น 4
 • วิชาการเงินธุรกิจ (BA205)
  • ครั้งที่ 1 - วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12
  • ครั้งที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12
 • วิชาการจัดการการปฏิบัติการ (BA304)
  • ครั้งที่ 1 - วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12
  • ครั้งที่ 2 - วันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน 21305 อาคาร 21 ชั้น 3
  • ครั้งที่ 3 - วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ห้องเรียน 7603 อาคาร 7 ชั้น 6
 • วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 1 (EC911)
  • ครั้งที่ 1 - วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ห้องเรียน 11601 อาคาร 11 ชั้น 6
  • ครั้งที่ 2 - วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ ห้องเรียน 11204 อาคาร 11 ชั้น 2
  • ครั้งที่ 3 - วันศุกร์ที่ ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 – 13.20 น. ณ ห้องเรียน 1404 อาคาร 1 ชั้น 4
 • วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ 1 (EC911)
  • ครั้งที่ 1 - วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12
  • ครั้งที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12
  • ครั้งที่ 3 - วันศุกร์ที่ ตุลาคม 2557 เวลา 15.30 – 17.20 น. ณ ห้องเรียน 7902 อาคาร 7 ชั้น 9

     สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 กันยายน 2557 ที่แฟ้มหน้าห้องสำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11