ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบบริการนักศึกษา (Registration System)

859206 850503004965958 358511276460676703 o web

     สำนักทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา (UTCC Registration System) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ชั้น 2 โดยนักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมการอบรมในรอบต่าง ๆ ตามช่วงเวลาที่สะดวกได้ ดังนี้

  • รอบที่ 1 - เวลา 09.30 - 10.20 น.
  • รอบที่ 2 - เวลา 11.30 - 12.20 น.
  • รอบที่ 3 - เวลา 13.30 - 14.20 น.
  • รอบที่ 4 - เวลา 14.30 - 15.20 น.
  • รอบที่ 5 - เวลา 15.30 - 16.20 น.

     สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมการอบรมในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการบันทึกชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยจำนวน 1 ชั่วโมง