ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รุ่นที่ 13 (UTCC Cookbook)

2015 UTCC-Cookbook-13

     ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ของทุกคณะที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2557 (UTCC Cookbook) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-29 พฤษภาคม 2558 ใน 6 กลุ่มธุรกิจ คือ

 • กลุ่มธุรกิจสายการบิน
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเรียน 5201 อาคาร 5 ชั้น 2
 • กลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเรียน 9701 อาคาร 9 ชั้น 7
 • กลุ่มธุรกิจธนาคาร
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเรียน 21602 อาคาร 21 ชั้น 6
 • กลุ่มภาษีอากร
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12
 • กลุ่มธุรกิจการจัดการอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเรียน 5403 อาคาร 5 ชั้น 4
 • กลุ่มการมาตรฐานแห่งชาติ
  จัดอบรมระหว่างวันที่ 8 - 12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องเรียน 3 อาคาร 7 ชั้น 12

     สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 24 เมษายน 2558 โดยเสียค่าลงทะเบียนกลุ่มวิชาละ 500 บาทและ สามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 กลุ่มธุรกิจ หากช่วงเวลาในการอบรมไม่ตรงกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/cookbook หรือที่ห้องโครงการสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 5 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6339, 02-697-6898 ในวันและเวลาทำการ