ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการหลักสูตร

859990 617323828283878 321976304 o web

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอความอนุเคราะห์จากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ทุกคน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อที่ทางคณะจะดำเนินการสรุปผลและใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการพัฒนาหลักสูตรของคณะต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลที่ทางคณะได้รับจากการตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะถูกปกปิดเป็นความลับ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อนักศึกษา

     โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงแบบสอบถามของแต่ละหลักสูตรได้จากลิงค์ด้านล่าง