ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

ประกาศแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

2015 SummerStudentStudyPlan

     ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประกาศแผนการเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคฤดูร้อนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่าง

  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ สาขาวิชาการตลาด - ดาวน์โหลด
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ - ดาวน์โหลด
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ สาขาวิชาการเงิน - ดาวน์โหลด
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ดาวน์โหลด
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ สาขาวิชาการจัดการ - ดาวน์โหลด
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม - ดาวน์โหลด
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม - ดาวน์โหลด
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว - ดาวน์โหลด
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ดาวน์โหลด
  • แผนการเรียนสำหรับนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ - ดาวน์โหลด

     หากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคฤดูร้อนพิเศษ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 11 หมายเลขโทรศัพท์ 02-697-6101-5 ในวันและเวลาทำการ